Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Oι κανόνες για τον καθορισμό της περιόδου διατήρησης των προσωπικών δεδομένων προκύπτουν από τη διασφάλιση των κανόνων για την προστασία των ΔΠΧ , την διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας και τους όρους που επιβάλλει η ισχύουσα Νομοθεσία.

Στόχος της Εταιρείας μας είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία διαγράφουμε με ασφαλή τρόπο, μόλις εκτελεστεί και ολοκληρωθεί ο σκοπός της επεξεργασίας τους.

Κατ’ εξαίρεση, ενδέχεται ΔΠΧ να τηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όταν αυτό επιβάλλει η υφιστάμενη νομοθεσία – στα πλαίσια συμμόρφωσής μας με έννομη υποχρέωση - αλλά και για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας, διαφυλάσσοντας την εύρυθμη λειτουργία μας – πάντοτε με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων (σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, ή αξιόποινων πράξεων , για θεμελίωση, άσκηση, διεκδίκηση ή υπεράσπιση και αντίκρουση νομικών αξιώσεων διατηρούνται μέχρι την αμετάκλητη , εξωδικαστιική ή δικαστική επίλυση της διαφοράς).

Σε κάθε περίπτωση φροντίζουμε για την τήρηση των κάτωθι χρονικών πλαισίων και συγκεκριμένα για βιογραφικό σημείωμα, 2 έτη και ακολούθως προβαίνουμε είτε στην επικαιροποίηση των στοιχείων σας είτε στην καταστροφή του, ενώ όταν έχετε υποβάλλει ερώτημα μέσω της ιστοσελίδας μας, 3 μήνες.

Προσωπικά δεδομένα πελατών ή προμηθευτών μας, με τους οποίους έχουμε συναλλακτική σχέση, διατηρούνται για 10 έτη καθώς τούτο επιβάλλεται από τη φορολογική νομοθεσία, ενώ των εργαζομένων μας, διατηρούνται έως και την παραγραφή του χρόνου που μπορεί να εγερθεί κάποια νομική αξίωση.

Επίσης τα ΔΠΧ που συλλέγουμε μέσω των news letter τα διατηρούμε έως την άρση της συγκατάθεσης των υποκειμένων.

Όσον αφορά τα Δεδομένα Υγείας, που σε ειδικές περιπτώσεις και κατ΄εξαίρεση επεξεργαζόμαστε, αυτά διαγράφονται ασφαλώς αμέσως μόλις ολοκληρωθεί ο σκοπός της επεξεργασίας.