Προγραμματισμός για 185 μόνιμες προσλήψεις στην Περιφέρεια Αττικής

2016 4 4 PERIFEREIA ATTIKHS

Το Περιφερειακο Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής ενέκρινε την πρόσληψη 185 ατόμων με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την πρόσληψη περιλαμβάνει τις οργανικές θέσεις, για τις οποίες προορίζεται το προσωπικό, τον αριθμό των απαιτούμενα προσόντα.

Η πλήρωση των κενών ή κενούμενων οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών και κλάδων διενεργείται με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3812/2009 και όπως εκάστοτε ισχύει, ήτοι με προκήρυξη με σειρά προτεραιότητας, εφόσον προηγηθεί έγκριση σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 208/Α), όπως αυτή ισχύει.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 20
ΠΕ Γεωτεχνικών 25
ΠΕ Ιατρών 12
ΠΕ Μεταφραστών – ∆ιερµηνέων 1
ΠΕ Μηχανικών 10
ΠΕ Περιβάλλοντος 14
ΠΕ Πληροφορικής 6
ΠΕ Φαρµακοποιών 10
ΠΕ Ψυχολόγων 3
ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού 5
ΤΕ Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας 40
ΤΕ Εργοδηγών 5
ΤΕ Μηχανικών 10
ΤΕ Πληροφορικής 8
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας 8
ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίµων 8

Τα κατά κλάδο προσόντα διορισμού μόνιμου προσωπικού σε θέσεις των Ο.Τ.Α. β΄βαθμού καθορίζονται από το Π.. 50/2.3.2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Πρόσθετο προσόν διορισμού για όλους τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ αποτελεί υποχρεωτικά η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Όσον αφορά στη ξένη γλώσσα και το επίπεδο αυτής, ως προϋπόθεση διορισμού μπορεί επίσης να καθορίζεται στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Γενικότερα, πρόσθετα προσόντα διορισμού για συγκεκριμένους κλάδους, μπορούν να καθορίζονται με την εκάστοτε προκήρυξη θέσεων βάσει του άρθρου 65 του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η μηνιαία δαπάνη για τη μισθοδοσία του προς πρόσληψη 185 ατόμων μόνιμου προσωπικού ανέρχεται στο ποσό των 250.661,63€ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής του ειδικού φορέα 07120 και τους ΚΑΕ 0211, 0213, 0291 & 0293.

Η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α΄& β’ βαθμού για το έτος 2016» αναφέρει ότι οι προσλήψεις και διορισμοί μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων αναστέλλονται έως την 31η.12.2016. Παρά ταύτα, ως Περιφερειακή Αρχή, εμμένουμε στις αριθ. 387/2014 και 198/2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και ειδικότερα κατά το μέρος που αφορούν στο αίτημα πρόσληψης των 83 ατόμων κλάδου και ειδικότητας Ε και ΥΕ, δεδομένου ότι οι ανάγκες για τις οποίες έγιναν τα σχετικά αιτήματα δεν έχουν εκλείψει, όπως η καθαριότητα των κτιρίων, η ασφάλεια και η φύλαξη αυτών, ελλείψεις σε ειδικότητες τεχνικών, οδηγών, ηλεκτρολόγων, διοικητικών γραμματέων κλπ.


Πηγή : e-dimosio.gr

2017 03 17 koinonikos tourismos

Αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017, στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)  οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων και Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων και Αποκλειομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού...


Γενικά    Read more...

2017 03 20 koinofelis ergasia

Στη τελική ευθεία έχει μπει η διαδικασία για την ανάρτηση των οριστικών πινάκων για τις 24.451 θέσεις κοινωφελούς εργασίας πλήρους απασχόλησης στους 274 δήμους της χώρας.


Για άνεργους    Read more...

2017 03 07 kea

Αλλαγή έχει επέλθει στον ορισμό της μονογονεϊκότητας για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ΚΕΑ σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου  Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Για άνεργους    Read more...

2017 03 06 ypoxreotika pos

Το περιεχόμενο Κοινής Υπουργικής Απόφασης - που αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός των ημερών - με τη λίστα των επαγγελμάτων που θα πρέπει μέχρι το τέλος Ιουνίου να εγκαταστήσουν υποχρεωτικά μηχανήματα POS και να αποδέχονται συναλλαγές με πλαστικό χρήμα από τους πελάτες τους δημοσίευσε το «Έθνος της Κυριακής».


Γενικά    Read more...

Επικοινωνούμε εμείς μαζί σας για προγράμματα που ίσως σας ενδιαφέρουν

Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε την ορθότητα του email
Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου
Υποχρεωτικό!
Invalid Input