Πρόσληψη 14.948 ανέργων σε Δήμους, Περιφέρειες και λοιπούς επιβλέποντες φορείς

2016 09 01 espa

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων - Πρόσληψη 14.948 ανέργων για οκτώ (8) μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες και λοιπούς επιβλέποντες φορείς.

Η Δράση μπορεί  να περιλαμβάνει και δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής, επιμορφωτικών σεμιναρίων, κ.λπ. με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης στην αγορά εργασίας, ενώ η συμμετοχή των ωφελουμένων σε αυτές καλύπτεται από το πρόγραμμα.  Εκτός από την καταπολέμηση της ανεργίας και την επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων με την αγορά εργασίας, η Δράση στοχεύει στην παραγωγή κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο, αφού οι συμμετέχοντες άνεργοι θα απασχοληθούν σε έργα που επιλέγονται από τους ίδιους τους Δήμους με βάση τις ανάγκες τους και στοχεύουν στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών των τοπικών κοινωνιών, όπως στην εξυπηρέτηση πολιτών, τη συντήρηση και αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών και δημοτικών υπηρεσιών, τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος και τη στήριξη της αγοράς εργασίας.

Οι ωφελούμενοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ που εναλλακτικά πρέπει ακόμη να είναι:
- μέλη οικογενειών χωρίς κανέναν εργαζόμενο και οι σύζυγοι αυτών είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ
- μέλη μονογονεϊκών οικογενειών χωρίς κανέναν εργαζόμενο
- μακροχρόνια άνεργοι/πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
- άνω των 29 ετών
- ωφελούμενοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
- εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Σε ποιους απευθύνεται
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρ/νων από το ΕΚΤ Ενεργειών (ΕΥΕ-ΕΚΤ)

Περίοδος υποβολής
από 8/8/2016 έως 30/6/2020

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και μόνον η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην  ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" (ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ).  Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην  ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ,  Κοραή 4, Αθήνα, 105 64, 1ος όροφος, ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, ως αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
  Αίτηση Χρηματοδότησης
  Τεχνικό Δελτίο Πράξης
  Στοιχεία τεκμηρίωσης της αρμοδιότητας του δικαιούχου
  Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα εφόσον απαιτείται
  Διοικητική Ικανότητα/ Επάρκεια οργανωτικής δομής
  Διοικητική Ικανότητα/ Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
  Επιχειρησιακή ικανότητα/ Επάρκεια ομάδας έργου
  Επιχειρησιακή ικανότητα/ Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
  Λοιπά έγγραφα (Υπεύθυνες Δηλώσεις του νομίμου εκπροσώπου).

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

2017 03 17 koinonikos tourismos

Αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017, στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)  οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων και Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων και Αποκλειομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού...


Γενικά    Read more...

2017 03 20 koinofelis ergasia

Στη τελική ευθεία έχει μπει η διαδικασία για την ανάρτηση των οριστικών πινάκων για τις 24.451 θέσεις κοινωφελούς εργασίας πλήρους απασχόλησης στους 274 δήμους της χώρας.


Για άνεργους    Read more...

2017 03 07 kea

Αλλαγή έχει επέλθει στον ορισμό της μονογονεϊκότητας για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ΚΕΑ σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου  Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Για άνεργους    Read more...

2017 03 06 ypoxreotika pos

Το περιεχόμενο Κοινής Υπουργικής Απόφασης - που αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός των ημερών - με τη λίστα των επαγγελμάτων που θα πρέπει μέχρι το τέλος Ιουνίου να εγκαταστήσουν υποχρεωτικά μηχανήματα POS και να αποδέχονται συναλλαγές με πλαστικό χρήμα από τους πελάτες τους δημοσίευσε το «Έθνος της Κυριακής».


Γενικά    Read more...

Επικοινωνούμε εμείς μαζί σας για προγράμματα που ίσως σας ενδιαφέρουν

Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε την ορθότητα του email
Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου
Υποχρεωτικό!
Invalid Input