49 προσλήψεις εποχικών στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

49 προσλήψεις εποχικών στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

2016 5 5 ipoyrgeioethnikisamynas2Το ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά σαράντα εννέα (49) ατόµων για την κάλυψη εποχικών αναγκών ήπαροδικών αναγκών,[σαράντα τεσσάρων (44) ατόµων του Θερέτρου Αξιωµατικών του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ στη Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού (Ν.Β.Ν.Ε.), που εδρεύει στο ∆ήµο Μαραθώνα, καθώς και πέντε (5) ατόµων του θερέτρου Αξιωµατικών του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ στο ΚΕ ΠΟΡΟΣ, που εδρεύει στη Νήσο Πόρος], και συγκεκριµένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

10 ∆Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΑΓΕΙΡΕΣ- ΨΗΣΤΕΣ)
3 ∆Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΗΠΟΥΡΟΙ)
2 ∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ)
14 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ)
8 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ)
7 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Πλύντες Πινακίων και Μαγειρικών Σκευών)
7 ∆Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΑΓΕΙΡΕΣ- ΨΗΣΤΕΣ)
1 ∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΥΚΤΙΚΟΣ)
1 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ)
2 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ)

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο απόαυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία των υπηρεσιών στις ακόλουθες διευθύνσεις:

α) Για το Θέρετρο Αξιωµατικών Ναυτικής Βάσης Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ) Αγ.Μαρίνα-Λοιµικού, ∆ήµου Μαραθώνα, Τ.Κ. 19007 υπόψιν Σηµαιοφόρου (Ε) Καριτοπούλου Θ. ΠΝ (τηλ. επικοινωνίας: 22940-60000 και 22940-60119 κατά τις εργάσιµες µέρες από 8:00 π.µ. µέχρι 14:00 µ.µ.).

β) Για το Θέρετρο Αξιωµατικών ΚΕ ΠΟΡΟΣ/Νήσος Πόρος, Τ.Κ.18020, υπόψιν κ. Λεβειδιώτη Θ. (τηλ. επικοινωνίας: 22980-20115 κατά τις εργάσιµες µέρες 8:00 π.µ. έως τις 14:00 µ.µ.).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδροµικώς, πρέπει να αποστέλλονται µε συστηµένη επιστολή σε απλό φάκελο µεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέµεται από τα ΕΛΤΑ. Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Αττικής (Νήσων)
Έντυπα ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 3

Πηγή : e-dimosio.gr

2017 03 17 koinonikos tourismos

Αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017, στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)  οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων και Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων και Αποκλειομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού...


Γενικά    Read more...

2017 03 20 koinofelis ergasia

Στη τελική ευθεία έχει μπει η διαδικασία για την ανάρτηση των οριστικών πινάκων για τις 24.451 θέσεις κοινωφελούς εργασίας πλήρους απασχόλησης στους 274 δήμους της χώρας.


Για άνεργους    Read more...

2017 03 07 kea

Αλλαγή έχει επέλθει στον ορισμό της μονογονεϊκότητας για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ΚΕΑ σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου  Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Για άνεργους    Read more...

2017 03 06 ypoxreotika pos

Το περιεχόμενο Κοινής Υπουργικής Απόφασης - που αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός των ημερών - με τη λίστα των επαγγελμάτων που θα πρέπει μέχρι το τέλος Ιουνίου να εγκαταστήσουν υποχρεωτικά μηχανήματα POS και να αποδέχονται συναλλαγές με πλαστικό χρήμα από τους πελάτες τους δημοσίευσε το «Έθνος της Κυριακής».


Γενικά    Read more...

Επικοινωνούμε εμείς μαζί σας για προγράμματα που ίσως σας ενδιαφέρουν

Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε την ορθότητα του email
Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου
Υποχρεωτικό!
Invalid Input