Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα και πού στηρίζεται η νομιμότητα της Επεξεργασίας τους

Α). Για τον εργαζόμενο της εταιρείας μας, τον πελάτη ή τον προμηθευτή των υπηρεσιών μας: Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει ως σκοπό την ανάπτυξη εργασιακής, συνεργατικής, πελατειακής και συναλλακτικής σχέσης , πάντα στα πλαίσια της σχέσης με το Υποκείμενο των Δεδομένων και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας . Η νομιμότητα της επεξεργασίας των ΔΠΧ του Υποκειμένου στηρίζεται στην εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης / συμβατικής υποχρέωσης που προκύπτει από την εργασιακή , συνεργατική, πελατειακή ή συναλλακτική σχέση που έχουμε, στην εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων της εταιρείας απέναντι στην ισχύουσα Νομοθεσία (εργατικό – ασφαλιστικο δίκαιο, φορολογικό δίκαιο , δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης) , στη διαφύλαξη/προάσπιση έννομων συμφερόντων μας – πάντοτε με σεβασμό στα συμφέροντα, στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, στην προστασία ζωτικών συμφερόντων (σε περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων Υγείας) του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου με σκοπό την παροχή ιατρoφαρμακευτικής περίθαλψης και στην ρητή και με θετική ενέργεια χορηγούμενη συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων, όταν ο σκοπός επεξεργασίας είναι η εμπορική προώθηση των δραστηριοτήτων - η οποία μπορεί να αρθεί ανά πάσα στιγμή και να διαγραφείτε από τη λίστα των παραληπτών .
Β). Για τον ανήλικο/-η ηλικίας κάτω των 16 ετών (κατόπιν συμφωνίας με τον έχοντα τη γονική μέριμνα/κηδεμονία) που είναι πελάτης σε εκπαιδευτικά προγράμματα για τα οποία δεν υπάρχει επιδότηση συμμετοχής: Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του/της ανήλικου μαθητή/-τριας και του κηδεμόνα έχει ως σκοπό την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η νομιμότητα της επεξεργασίας στηρίζεται στην εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης / συμβατικής υποχρέωσης για την παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών μας, στην εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων απέναντι στην ισχύουσα Νομοθεσία (εργατικό – ασφαλιστικό δίκαιο, φορολογικό δίκαιο , δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης) που απορρέουν από την ικανοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας , στη διαφύλαξη/προάσπιση έννομων συμφερόντων μας – πάντοτε με σεβασμό στα συμφέροντα, στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων.
Ενδέχεται το CONSUL A.E. να χρειαστεί να επεξεργαστεί δεδομένα υγείας με σκοπό τη διαφύλαξη ιδιαίτερα ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου και μπορεί να χρειαστεί να κοινοποιηθούν σε τρίτους (φυσικό πρόσωπο- επαγγελματία υγείας ή δομή παροχής υπηρεσιών υγείας) χωρίς ενημέρωση του Υποκειμένου των δεδομένων, με σκοπό την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Στην περίπτωση επικοινωνίας με το Υποκείμενο των δεδομένων για περαιτέρω δραστηριότητες της εταιρείας μας, πέραν της παροχής των εκπαιδευτικών ή άλλων υπηρεσιών για τις οποίες ενημερώθηκε το Υποκείμενο κατά τη συλλογή των Δεδομένων, με σκοπό την προώθηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας , η νομιμότητα της επεξεργασίας στηρίζεται στην παρασχεθείσα εκ μέρους του Υποκειμένου των Δεδομένων, ρητή και με θετική ενέργεια συγκατάθεση , η οποία μπορεί να αρθεί ανά πάσα στιγμή από το Υποκείμενο των ΔΠΧ και να διαγραφεί από τη λίστα των παραληπτών .
Γ). Για τον επισκέπτη της ιστοσελίδας μας: Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει ως σκοπό την διαφύλαξη των δικτύων μας , πληροφοριών και υπηρεσιών μας από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων , την σωστή διαχείριση της ιστοσελίδας μας και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας και η νομιμότητα της επεξεργασίας στηρίζεται στη διαφύλαξη/προάσπιση έννομων συμφερόντων μας – πάντοτε με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων – για να παρέχουμε ένα όσο το δυνατόν πιο ασφαλές περιβάλλον για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (άρθρ. 11 ΓΚΠΔ).
Δ). Για οποιονδήποτε συμπληρώνει φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας: Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει ως σκοπό την επικοινωνία μαζί του και την απάντηση στο τυχόν αίτημα/ερώτημα που θα τεθεί, ενώ η νομιμότητα της επεξεργασίας στηρίζεται στη ρητή και με θετική ενέργεια χορηγούμενη συγκατάθεση (αρθρ. 6 παρ. 1 περ. α ΓΚΠΔ) , την οποία και μπορεί να άρει ανά πάσα στιγμή – χωρίς να θίγεται η νομιμότητα των επεξεργασιών που έλαβαν χώρα πριν από την άρση της. Στην περίπτωση που ταυτόχρονα δώσει συγκατάθεση για να λαμβάνει newsletter για επιμορφωτικά προγράμματα , δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές της εταιρείας μας , ως επιπλέον σκοπός της επεξεργασίας θεωρείται η ενημέρωση για τα ανωτέρω και η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων στηρίζεται στη συγκατάθεση για λήψη newsletter, την οποία παρέχει με θετική ενέργεια και έχει το δικαίωμα να άρει ανά πάσα στιγμή και να ζητήσει τη διαγραφή του από τη λίστα των παραληπτών.
Ε). Για οποιονδήποτε εκδηλώσει ενδιαφέρον για εγγραφή στο newsletter μέσω της ιστοσελίδας μας: Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει ως σκοπό την ενημέρωσή του για τα νέα της εταιρείας μας, για επιμορφωτικά προγράμματα , δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του ενώ η νομιμότητα της επεξεργασίας των ΔΠΧ στηρίζεται στη ρητή και με θετική ενέργεια χορηγούμενη συγκατάθεση, την οποία έχει το δικαίωμα να άρει ανά πάσα στιγμή – χωρίς να θίγεται η νομιμότητα των επεξεργασιών που έλαβαν χώρα πριν από την άρση της (αρθρ. 6 παρ. 1 περ. α ΓΚΠΔ) – και να ζητήσει τη διαγραφή του από τη λίστα των παραληπτών.
Επιπρόσθετα πρέπει να επισημάνουμε ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα με σκοπό τη φύλαξη προσώπων και αγαθών (εγκαταστάσεων και πληροφοριακών συστημάτων) , την αντιμετώπιση τυχόν νομικών αξιώσεων και την υπεράσπιση δικαιωμάτων μας ενώπιον των δικαστικών αρχών, με νομική βάση το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας για την προάσπιση των συμφερόντων μας και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας μας.