Πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων


Το CONSUL Α.Ε., υλοποιεί προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ενηλίκων μη Τυπικής εκπαίδευσης, που θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας. 

Με βάση την εγκύκλιο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) καθώς και τις διατάξεις του Ν.4342/2015 , από τον Σεπτέμβριο του 2017, οι εκπαιδευτές ενηλίκων που δεν θα είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ, δεν θα μπορούν να εργαστούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων σε χρηματοδοτούμενα από δημόσιους πόρους προγράμματα της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Τόπος υλοποίησης

Όλες οι Περιφέρειες (Υλοποίηση μέσω πλατφόρμας Elearning)

Εισηγητής - Επιστημονικά Υπεύθυνος

Χαράλαμπος Τ.Τσίρος
(Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Κοινωνιολόγος, Παιδαγωγός, Μηχανικός Μ.Μ.)

Οφέλη Συμμετοχής

Η παρακολούθηση ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης είναι απαραίτητο αφενός για την αναβάθμιση των ικανοτήτων διδασκαλίας των εκπαιδευτών που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση των ενηλίκων και αφετέρου για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που θα διοργανώσει ο ΕΟΠΠΕΠ και την ένταξή τους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Στο τέλος του προγράμματος θα χορηγείται στους συμμετέχοντες καταρτιζόμενους βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος εκπαιδευτών ενηλίκων , η οποία είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ .

Θεωρούμε σκόπιμο να τονίσουμε ότι η παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος δίνει επιπλέον μοριοδότηση.
◾ 2 μόρια σε πιστοποιημένους εκπαιδευτές του ΕΟΠΠΕΠ και
◾ 1 μόριο στους συμμετέχοντες που δεν είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΟΠΠΕΠ.

Το CONSUL AE δραστηριοποιείται σε περισσότερα από 10 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ, θα αποτελέσουν τους επόμενους εν δυνάμει συνεργάτες μας και θα ενταχθούν στην εκπαιδευτική μας ομάδα.

Που απευθύνεται

✔ Υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων, αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ όλων των γνωστικών αντικειμένων , οι οποίοι δε διαθέτουν διδακτική εμπειρία 150 ωρών σε ενήλικες και θέλουν να επιμορφωθούν για να μπορούν να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης και να πιστοποιήσουν την εκπαιδευτική τους επάρκεια στην εκπαίδευση ενηλίκων,

✔ Πιστοποιημένους και ενταγμένους στο μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι με την παρακολούθησή του θα έχουν την ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στις σύγχρονες εξελίξεις και πρακτικές της εκπαίδευσης ενηλίκων

✔ Στελέχη δομών Δια Βίου Μάθησης (ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης κ.ά.).

Λεπτομέρειες Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σε αντιστοιχία με το πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του εκπαιδευτή ενηλίκων και είναι βασισμένο στην τράπεζα θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ. Θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με αναγνωρισμένο δημόσιο φορέα, με την μέθοδο της Μεικτής Μάθησης (Blended Learning) και θα έχει διάρκεια 200 ώρες. Πιο συγκεκριμένα το σεμινάριο περιλαμβάνει:
✔ 172 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε ώρες και ημέρες που ο καταρτιζόμενος επιθυμεί χωρίς τη φυσική του παρουσία σε συγκεκριμένο χώρο,

✔ 16 ώρες σύγχρονης τηλεκατάρτισης μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας παρακολουθώντας τον εκπαιδευτή απευθείας από τον υπολογιστή και

✔ 12 ώρες δια ζώσης, με παρουσίαση μικροδιδασκαλιών από όλους τους συμμετέχοντες

Μετά το τέλος κάθε εκπαιδευτικής ενότητας παρέχονται test κλειστών ερωτήσεων, παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων καθώς επίσης και πρόσθετη βιβλιογραφία.

Διεξαγωγή προγράμματος «δια ζώσης»: Σάββατο και Κυριακή.

Ενότητες Σεμιναρίου

Ενότητα 1 | Ομάδα εκπαιδευομένων- ομάδες στόχοι
Ενότητα 2 | Δυναμική της ομάδας
Ενότητα 3 | Θεωρητικό πλαίσιο- αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
Ενότητα 4 | Ιστορική εξέλιξη-εκπαιδευτική πολιτική
Ενότητα 5 | Μεθοδολογία σχεδιασμού-κοινωνικοοικονομικό/πολιτιστιμικό πλαίσιο
Ενότητα 6 | Εκπαιδευτικές μέθοδοι-τεχνικές-εκπαιδευτική διεργασία
Ενότητα 7 | Βασικές ικανότητες-Φύλο-Διαπολιτισμικότητα
Ενότητα 8 | Εκπαιδευτικό υλικό-εποπτικά μέσα-χώρος
Ενότητα 9 | Αυτοαξιολόγηση-Συνεχής ανάπτυξη
Ενότητα 10 | Ανακεφαλαίωση

Διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας

Εφόσον οι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν με επιτυχία το ανωτέρω πρόγραμμα και είναι ενταγμένοι σε Μητρώο Εκπαιδευτών (Προσωρινό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ, Λ.Α.Ε.Κ., ΕΚΔΔΑ ή άλλο) έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ ώστε να συμμετάσχουν στην εξεταστική διαδικασία.

Τα απαραίτητα βήματα είναι τα εξής:
1. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης πιστοποίησης μέσα από την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
2. Εκτύπωση και υπογραφή της Ηλεκτρονικής αίτησης
3. Κατάθεση του προβλεπόμενου χρηματικού ποσού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, όπως προσδιορίζεται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
4. Αποστολή φακέλου με την υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτηση και όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και την Υπεύθυνη Δήλωση στη διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικής Αντιστάσεως 41, ΤΚ 14234 Νέα Ιωνία) με την ένδειξη: «Αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης».
5. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να τα βρείτε σε αυτή την σελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 Την υπεύθυνη δήλωση κατεβάστε την μέσω της σελίδας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Μετά την αποστολή της αίτησής σας, μπορείτε να ενημερώνεστε για την πορεία της και το αποτέλεσμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας trainers.eoppep.gr

Θεσμικό Πλαίσιο Σχετικά με τη Διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ενηλίκων

Η διαδικασία της πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012), όπως ισχύει καθώς και την υπ’ αριθμ. Β/2387/17.01.2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Εξειδίκευση Μεθοδολογίας για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΠ/13515/24.05.2013 όμοια απόφαση και ισχύει όπως κυρώθηκαν με την παρ. 12 του άρθρου 47 του Ν. 4624/2014 (ΦΕΚ. 118 Α’/15-5-2014). Ακολούθως δε, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/Α’/11-5-2016), οι διατάξεις του άρθρου 17 της ανωτέρω Υ.Α. τροποποιούνται. Ειδικότερα στο σημείο ββ) του ανωτέρω άρθρου ορίζεται ότι, εκτός άλλων, δικαιούχοι συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας είναι:

«ββ) οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 113613/3.11.2006 κ.υ.α. (Β’ 1700) με θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. 113172 (Β’1593) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών 300 ωρών του Υπουργεόυ Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών φορέων που ανήκουν στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών.»

Κόστος

Κόστος: 280€ ανά συμμετοχή

Εκπτώσεις*:

• 15% έκπτωση για εφάπαξ καταβολή του ποσού

• 20% έκπτωση για ομαδικές εγγραφές ή για παρακολούθηση πάνω από ένα σεμινάριο

• 10% έκπτωση σε φοιτητές και ανέργους (προσκομίζοντας παράλληλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά)

(*Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν μεμονωμένα & όχι συνδυαστικά)

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα;

 

Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε την ορθότητα του email
Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου
Υποχρεωτικό!
Invalid Input