Ποια είναι τα δικαιώματα των Υποκειμένων αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα – περιγραφή της Διαδικασίας άσκησης των δικαιωμάτων

Με σεβασμό στην ιδιωτική ζωή και στα δικαιώματα των Υποκειμένων των ΔΠΧ, για την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων , η άσκησή τους , η οποία μπορεί να τελεστεί ανά πάσα στιγμή , σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, κατόπιν αιτήσεως ενώπιών μας, αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρεία μας.

Εφόσον έχετε οποιαδήποτε συναλλακτική σχέση με την εταιρεία μας, τα δικαιώματά σας έχουν ως εξής:

Δικαίωμα ενημέρωσης: έχετε δικαίωμα κατά τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και εύληπτες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του «υπεύθυνου επεξεργασίας» των δεδομένων, τον σκοπό επεξεργασίας τους , τη νομική τους βάση, την αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων, για το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων, να λαμβάνετε εγγυήσεις για την ασφαλή τήρησή τους, για τους αποδέκτες ή τρίτους στους οποίους κοινοποιούνται τα δεδομένα σας , για το εάν γίνεται διαβίβαση σε Τρίτη χώρα , για το εάν θα υποβληθούν σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία προκειμένου για την λήψη αποφάσεων ή για την κατάρτιση προφίλ καθώς και όσον αφορά τα δικαιώματά σας αυτά καθαυτά (μεταξύ των οποίων το δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή , το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης και το δικαίωμα εναντίωσης στο άμεσο μάρκετινγκ) και τον τρόπο άσκησής τους
δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε αίτημα και να ζητήσετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς και να λάβετε Δωρεάν ένα αντίγραφο των δεδομένων σας
δικαίωμα φορητότητας: έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε αίτημα και να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων ας ή να ζητήσετε την μετακίνηση των δεδομένων σας από τη βάση δεδομένων μας σε άλλη, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο , στις περιπτώσεις που μας έχετε παράσχει τα δεδομένα με την συγκατάθεσή σας ή η επεξεργασία στηρίζει τη νομιμότητα στην εκτέλεση κάποιας σύμβασης και τα δεδομένα έχουν παρασχεθεί απευθείας από εσάς και με την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων προσώπων (το δικαίωμα αυτό αφορά μόνο τα δεδομένα που η επεξεργασία τους πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα).
δικαίωμα διόρθωσης: έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε αίτημα και να ζητήσετε τη διόρθωση των ΔΠΧ σας εάν είναι ελλιπή ή εσφαλμένα ή μη επίκαιρα και είμαστε υποχρεωμένοι χωρίς καθυστέρηση να τα διορθώσουμε
δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε αίτημα και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας στις εξής περιπτώσεις: α).όταν δεν επιθυμείτε πλέον αυτά τα δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχουμε δηλαδή όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβάλλονται κατ’ άλλο τρόπο ή παράνομα σε επεξεργασία ή όταν η επεξεργασία στηρίζεται μόνο στη συγκατάθεσή σας και αντιτασσόμενοι στην επεξεργασία, την έχετε ανακαλέσει. Το συγκεκριμένο δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι νόμιμοι λογοι διατήρησής τους,
δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε αίτημα και να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων η οποία βασίζεται σε σκοπό που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή σε έννομο συμφέρον , περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εκτός και εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι (π.χ. για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων) οι οποίοι είναι υπέρτεροι σε σχέση με τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας ή εκτός και εάν η ε επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος
δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε αίτημα και να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των ΔΠΧ σας , στις περιπτώσεις που : α).αμφισβητείται η ακρίβεια των σχετικών δεδομένων, β). η επεξεργασία είναι παράνομη αλλά δεν επιθυμείτε να διαγραφούν τα δεδομένα, γ).τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά δεν μπορούν να διαγραφούν ακόμα εξαιτίας νομικών λόγων, δ). έχετε εναντιωθεί στην επεξεργασία και η σχετική απόφαση εκκρεμεί.
Ο όρος «περιορισμός» σημαίνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν —με εξαίρεση την αποθήκευση— να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους δημόσιου συμφέροντος της ΕΕ ή κράτους μέλους της ΕΕ και είναι υποχρεωτικό να ενημερωθείτε πριν από την άρση του περιορισμού.
• δικαίωμα άρσης της συγκατάθεσής σας: έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε αίτημα και να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, όταν η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας και όχι σε επεξεργασία επιβαλλόμενη από το Νόμο , χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσης.

Έχετε επιπλέον το δικαίωμα να λαμβάνετε γνώση των παραβιάσεων των προσωπικών σας δεδομένων εντός 72 ωρών από τη στιγμή που η εταιρεία μας θα αποκτήσει γνώση του γεγονότος, εφόσον η παραβίαση αξιολογηθεί ότι ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας .
Αίτημα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή (βλ. Έντυπο «Αίτημα άσκησης δικαιωμάτων»), στην Υπεύθυνη επικοινωνίας για τα θέματα Προσωπικών Δεδομένων του CONSUL A.E. , κα. Διαμαντοπούλου Γωγώ, στο τηλέφωνο: 2621037361 ή στο email: info@consul.gr ή με φυσική παρουσία/ταχυδρομείο στην κεντρική δομή της εταιρείας δ/νση: Μπελούση 7 και Αγησιλάου, Πύργος.
Επειδή η συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων και στο πλαίσιο αυτό, η άσκηση των δικαιωμάτων σας, αποτελεί προτεραιότητα για την Εταιρεία, έχουμε το δικαίωμα , πριν την άσκηση των δικαιωμάτων σας, να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών, οι οποίες είναι αναγκαίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας, προκειμένου για τη μη παρακώλυση των αιτημάτων σας.
Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ανταποκρίνεται στο αίτημά σας άμεσα και το αργότερο εντός ενός μηνός από την αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίησή σας . Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμού των αιτημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία θα σας ενημερώσει το συντομότερο και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την αποδεδειγμένη υποβολή του αιτήματός σας, για την εξέλιξη αυτού και για το λόγο της ενδεχόμενης καθυστέρησης ικανοποίησής του.
Στην περίπτωση που η εταιρεία μας, ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» δε δύναται να ικανοποιήσει το αίτημά σας για άσκηση των δικαιωμάτων , π.χ. για λόγους ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο ΓΚΠΔ για την ικανοποίησή τους ή για λόγους σύγκρουσης δικαιωμάτων ή αντίθεσης/αντίταξης σε διατάξεις νόμου (λόγους που επιβάλλονται από νομοθετική ρύθμιση ή δικαστική απόφαση), η εταιρεία μας οφείλει να σας ενημερώσει για τους λόγους απόρριψης του αιτήματος και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή, στην περίπτωση που θεωρείτε ότι υπάρχει παραβίαση άσκησης των ανωτέρω δικαιωμάτων, μετά από την υποβολή παραπόνου στην Εταιρεία μας.
Η αρμόδια Εποπτική Αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr), μετά από την υποβολή παραπόνου στην Εταιρεία μας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr) .
Στην Αρχή μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία , πέραν της περίπτωσης που θεωρείτε ότι υπάρχει παραβίαση άσκησης των δικαιωμάτων σας επιπλέον και στις περιπτώσεις Παράνομης επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, Παράβασης των διατάξεων για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων με σκοπό την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών και Παράβασης των διατάξεων για την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου .
Σε περίπτωση που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί είτε να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημά σας.