elen
Slide background

Voucher για υποψήφιους 18 έως 24 ετών

Για άνεργους

Επιδοτούμενο
Slide background

Voucher | Κατάρτιση ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας

Για άνεργους

Slide background

Πρόγραμμα Voucher 29 έως 64 ετών

Για άνεργους

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα
2600€ επίδομα
Slide background

Βασικές δεξιότητες πληροφορικής

Για όλους

Εξασφαλίσετε τα πλέον απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική σας αποκατάσταση

Slide background

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Αξιοποίησε την ευκαιρία για εύρεση εργασίας

Slide background

Μείνετε ενημερωμένοι μέσα από το blog του ΚΕΚ Consul

Δείτε τα τελευταία νέα!!!!

Slide background

Αυτοεκτίμηση & Ψυχική Υγεία

Για όλους

Slide background

Απόκτηση άδειας προσωπικού ασφαλείας

Πιστοποίηση

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 1311 ωφελούμενους, εκ των οποίων :

- 761 εργαζόμενους που απολύθηκαν από την εταιρία SPRIDER STORES A.E.
- 550 άνεργους νέους/ες ηλικίας 15 έως 29 ετών, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των ανέργων με μακροχρόνια απουσία από τα συστήματα απασχόλησης / αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, ή εκείνων οι οποίοι παρουσιάζουν υψηλές πιθανότητες να ενταχθούν στην συγκεκριμένη κατηγορία.

Μοναδική προϋπόθεση για τους 761 πρώην εργαζομένους της εταιρείας SPRIDER STORES AE, αποτελεί η ταυτοποίηση των στοιχείων τους, η οποία θα γίνεται είτε μέσω του ασφαλιστικού τους μητρώου (καρτέλα ενσήμων ΙΚΑ), ή μέσω της βεβαίωσης καταγγελίας της σύμβασής τους (απόλυση) από την εταιρεία SPRIDER STORES AE.
Και όσο για τους 550 νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ισχύουν οι κάτωθι προϋπόθεσεις αθροιστικά:
- να είναι άνεργοι από 15 έως 29 ετών, είτε είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ είτε όχι (Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1987 μέχρι και 31/12/2001).
- να μην έχουν συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
- να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
- να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα.

Τα στάδια δράσης που αφορούν την παροχή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους, είναι τα ακόλουθα:

1.    Επαγγελματική συμβουλευτική
Αφορά κύκλο επιδοτούμενων εξατομικευμένων συνεδριών επαγγελματικής συμβουλευτικής, με σκοπό να προσδιοριστεί το επαγγελματικό προφίλ του κάθε ωφελούμενου (δηλ. θέσεις εργασίας στις οποίες θα μπορούσε να απασχοληθεί ο ωφελούμενος) και να εντοπιστούν οι ικανότητες που θα πρέπει να αποκτηθούν/αναπτυχθούν ώστε να μπορέσει ο ωφελούμενος να τοποθετηθεί σε μία τέτοια θέση εργασίας. Η δράση αποτελείται από 25 εξατομικευμένες συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής δομημένες σε 5 διακριτά στάδια.
Στόχος της δράσης είναι να σκιαγραφήσει το επαγγελματικό προφίλ των ωφελούμενων, να προσδιορίσει τα πεδία προσωπικής ανάπτυξης (δεξιότητες, προσόντα) που θα καταστήσουν τους ωφελούμενους πιο ανταγωνιστικούς στην τοπική αγορά εργασίας βάσει των ατομικών τους επαγγελματικών επιδιώξεων, αλλά και να παρακολουθήσει την εφαρμογή και τα αποτελέσματα των παραπάνω ενεργειών προσωπικής ανάπτυξης. Για τη συμμετοχή τους στην ενέργεια της επαγγελματικής συμβουλευτικής, οι ωφελούμενοι λαμβάνουν επίδομα συμμετοχής 1.250€
2.    Κατάρτιση
Η δράση αποσκοπεί στην προσωπική ανάπτυξη των ωφελούμενων μέσω προγραμμάτων κατάρτισης. Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου, αυτοί θα τοποθετηθούν/παρακολουθήσουν είτε το Πρόγραμμα της Επαγγελματικής Κατάρτισης, είτε της Εξειδικευμένης Κατάρτισης.
- Η Επαγγελματική Κατάρτιση (Β.1.) διάρκειας 300 ωρών θα υλοποιηθεί σε πιστοποιημένες δομές με τη μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (voucher) σε θεματικά αντικείμενα που θα προσδιοριστούν από τη δράση της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής βάσει και των απαιτήσεων της τοπικής αγοράς εργασίας. Για τη συμμετοχή τους στην ενέργεια της Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι ωφελούμενοι λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 1.800€
- Η Εξειδικευμένη Κατάρτιση θα αφορά την παροχή στοχευμένων επαγγελματικών προσόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων (πχ επαγγελματική άδεια οδήγησης, γνώσεις εξειδικευμένων προγραμμάτων Η/Υ, εξειδικευμένες τεχνικές εργασίες κλπ.) που ανταποκρίνονται στις διαπιστωμένες ανάγκες του ωφελούμενου και τις απαιτήσεις της καθορισμένης επαγγελματικής του κατεύθυνσης, όπως επίσης θα προσδιοριστούν από τη δράση της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής. Σημειώνεται ότι κάθε ωφελούμενος, σε συνεργασία με τον επαγγελματικό του σύμβουλο θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ Επαγγελματικής (Β.1.) και Εξειδικευμένης (Β.2.) Κατάρτισης.
3.    Προώθηση επιχειρηματικότητας
Στο πλαίσιο του έργου και ειδικότερα κατά το στάδιο 1. Επαγγελματική Συμβουλευτική, θα διερευνηθεί η πρόθεση και οι δυνατότητα ορισμένων εκ των ωφελούμενων του προγράμματος να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, ιδρύοντας τη δική τους επιχείρηση ή κοινωνική επιχείρηση (ατομικά ή/και συνεταιρικά).
Στους ωφελούμενους στους οποίους θα διαγνωστεί κατά το στάδιο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής η πρόθεση και η δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, θα παρασχεθεί εξειδικευμένη υποστήριξη για την ανάπτυξη και υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας. Αυτή αφορά τον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό (businessplan) της νέας επιχείρησης από εξειδικευμένους επιχειρηματικούς συμβούλους και επιχειρηματική καθοδήγηση (coaching). Ο ωφελούμενος στην συνέχεια μπορεί να απευθυνθεί στον αρμόδιο φορέα (Υπ. Εργασίας) για να λάβει επιδότηση για τη δημιουργία της νέας επιχείρησης έως 15.000€ ανά ωφελούμενο.
4.    Επιδότηση κινητικότητας
Για τους ωφελούμενους για τους οποίους θα βρεθεί θέση εργασίας σε περιοχή διαφορετική από τον τόπο κατοικίας και οι οποίοι θα επιθυμούν να μετεγκατασταθούν για τους οποίους διαπιστωθεί η δυνατότητα (εύρεση εργασίας) και διατυπωθεί από τον ίδιο τον ωφελούμενο η επιθυμία μετεγκατάστασης σε άλλη περιοχή για να εργαστεί, θα δοθεί χρηματοδότηση 2.000 ευρώ για κάλυψη των απαιτούμενων εξόδων κινητικότητας (μετακίνηση στην περιοχή εργασίας, εύρεση και διασφάλιση κατοικίας, αρχικά έξοδα διαβίωσης κλπ.) ενώ παράλληλα ο ωφελούμενος θα υποστηριχθεί και θα συνεχίζεται να υποστηρίζεται συμβουλευτικά μέσω του σταδίου παρακολούθησης της επαγγελματική συμβουλευτικής.

Γιατί να επιλέξετε το ΚΕΚ CONSUL

Η ΟΜΑΔΑ

ΑΡΙΣΤΕΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Διαθέτουμε σύγχρονο εξοπλισμό με άμεση τεχνική υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο

Έχοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο της κατάρτισης, παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες στους τομείς επιμόρφωσης και εξειδίκευσης εργαζομένων - επιχειρήσεων.

Είμαστε δίπλα σας για όποια βοήθεια χρειαστείτε. Βασιζόμενοι στην πολυετή εμπειρία μας, σας προσφέρουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής με την καλύτερη εξυπηρέτηση άμεσα και φιλικά.

ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φροντίζουμε για τη διατήρηση ενός ανθρώπινου, φιλικού, υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος.


Εγγραφείτε στο newsletter μας...


και σας ενημερώνουμε ΕΜΕΙΣ για όλα τα ενεργά προγράμματα.

 

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι...


Συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα παραπόνων πατώντας εδώ.

×

 

Δείτε εδώ τις καθημερινές εξελίξεις.

Στο Blog του ΚΕΚ Consul