elen
Slide background

Voucher για υποψήφιους 18 έως 24 ετών

Για άνεργους

Επιδοτούμενο
Slide background

Voucher | Κατάρτιση ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας

Για άνεργους

Slide background

Πρόγραμμα Voucher 29 έως 64 ετών

Για άνεργους

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα
2600€ επίδομα
Slide background

Βασικές δεξιότητες πληροφορικής

Για όλους

Εξασφαλίσετε τα πλέον απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική σας αποκατάσταση

Slide background

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Αξιοποίησε την ευκαιρία για εύρεση εργασίας

Slide background

Μείνετε ενημερωμένοι μέσα από το blog του ΚΕΚ Consul

Δείτε τα τελευταία νέα!!!!

Slide background

Αυτοεκτίμηση & Ψυχική Υγεία

Για όλους

Slide background

Απόκτηση άδειας προσωπικού ασφαλείας

Πιστοποίηση

 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  •      1. Θεωρητική κατάρτιση 100 ωρών
  •      2. Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις  300 ωρών

 16.620 ωφελούμενοι:

     - Τεχνικός κλάδος: 10.000 θέσεις

     - Κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων: 3.000 θέσεις

     - Κλάδος νέων τεχνολογιών: 3620 θέσεις

  •  Εκπαιδετικό επίδομα: 1600 ευρώ
    • Υποβολή αιτήσεων έως 31/10/2014
    • Παράταση Υποβολής αιτήσεων έως 
    • Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014
 

Α. Για τις ομάδες ωφελουμένων των κλάδων κατασκευαστικός – τεχνικός  και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων:

i.   Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. ,ΙΕΚ ,  απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ
ii.  Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985 
iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Β. Για  τις ομάδες ωφελουμένων του κλάδου των Νέων Τεχνολογιών.

i.   Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. ,  κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου, τεχνικού Λυκείου , ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ  ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
ii.  Να έχουν γεννηθεί  από 1.1.1950 έως και 31.12.1985 
iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Κατασκευαστική
Τεχνίτες οικοδομικών εργασιών, Τοιχοποιία, Σκαλοτζήδες, Επιχρίσματα, Τεχνίτες Επίστρωσης πλακιδίων, Καλουπιτζήδες, Τεχνίτες Μονωτές, Ξηράς δόμησης, Ελαιοχρωματιστές, Ξυλουργοί, Υδραυλικοί, Ψυκτικοί, Τεχνίτες προϊόντων τσιμέντου, Χειριστές Μηχανημάτων παραγωγής τσιμέντου, Χειριστές Μηχανημάτων έργου , Εργαλειομηχανών, Τεχνίτες μεταλλικών κατασκευών κλπ.

Ανακύκλωσης
Τεχνίτες βιολογικών καθαρισμών, Στελέχη ανακύκλωσης απορριμμάτων, Εργάτες επεξεργασίας λυμάτων, αποβλήτων , Ανακύκλωσης απορριμμάτων, Στελέχη διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πληροφορικής
Τεχνικοί Λογισμικού κ Μηχανών Ψηφιοποίησης, Χειριστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για δημιουργία βάσεων δεδομένων, Τεχνικοί Ανάπτυξης Συστημάτων Τηλεφαρμογών, Τεχνικοί Ανάπτυξης Web & Mobile εφαρμογών κλπ.

•    Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).
•    Υπεύθυνη Δήλωση του αρθρ. 8 του Ν.1599/86 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του ότι:

(α) τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτηση συμμετοχής με ΚΑΥΑΣ …………… είναι ακριβή και αληθή και

(β) δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, κατά το τελευταίο δίμηνο, πλην προγράμματος ελληνομάθειας ή κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση» 
•    Φωτοτυπία του δελτίου ανεργίας 
•    Φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας
•    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου/ων  σπουδών με το οποίο θα αποδεικνύεται το επίπεδο σπουδών του.
•    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βεβαίωσης προϋπηρεσίας
•    Φωτοτυπία βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας (στο οποίο πρέπει να είστε πρώτος δικαιούχος)

Α/Α ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1

Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

(Μέγιστος βαθμός: 39 μόρια)

Σημ. Για την μοριοδότηση της ανεργίας θα υπολογισθεί ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων

Από 0 έως 6 μήνες 1 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας έως και τον έκτο (6ο) μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 6 μόρια
7-12 μήνες 6 μόρια +1,5 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από τον έβδομο έως και τον δωδέκατο μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 15 μόρια
13 μήνες και άνω 15 μόρια + 2 μόρια για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από το δέκατο τρίτο μήνα ανεργίας και άνω με μέγιστο τα 39 μόρια
2

Ηλικία υποψηφίου

(Μέγιστος βαθμός: 21 μόρια)

Από 29 - 45 ετών 21
Άνω των 45 ετών – 64 ετών 11
3

Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (για το Διαχ. έτος 2014)

(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)

Τα μόρια αυτού του κριτηρίου υπολογίζονται με δύο δεκαδικά ψηφία

0 - 12.000€ 30 Μόρια
12.001 - 18.000€ 15 Μόρια
18.001 € και άνω 0
4

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συναφή επαγγέλματα

(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)

Σημ. Ως  βεβαίωση προϋπηρεσίας   νοείται:

       είτε επικυρωμένο από ΚΕΠ φωτοαντίγραφο βεβαίωσης προϋπηρεσίας από προηγούμενο εργοδότη, στην οποία αναγράφεται το χρονικό διάστημα απασχόλησης, είτε προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα ασφάλισης του ΙΚΑ.

Βεβαίωση Προϋπηρεσίας μέχρι 1 έτος 15
Βεβαίωση Προϋπηρεσίας άνω του 1 έτος 30

Γιατί να επιλέξετε το ΚΕΚ CONSUL

Η ΟΜΑΔΑ

ΑΡΙΣΤΕΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Διαθέτουμε σύγχρονο εξοπλισμό με άμεση τεχνική υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο

Έχοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο της κατάρτισης, παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες στους τομείς επιμόρφωσης και εξειδίκευσης εργαζομένων - επιχειρήσεων.

Είμαστε δίπλα σας για όποια βοήθεια χρειαστείτε. Βασιζόμενοι στην πολυετή εμπειρία μας, σας προσφέρουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής με την καλύτερη εξυπηρέτηση άμεσα και φιλικά.

ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φροντίζουμε για τη διατήρηση ενός ανθρώπινου, φιλικού, υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος.


Εγγραφείτε στο newsletter μας...


και σας ενημερώνουμε ΕΜΕΙΣ για όλα τα ενεργά προγράμματα.

 

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι...


Συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα παραπόνων πατώντας εδώ.

×

 

Δείτε εδώ τις καθημερινές εξελίξεις.

Στο Blog του ΚΕΚ Consul