Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες
Συμμόρφωσης στις
Απαιτήσεις του
Γενικού Κανονισμού
για τα Προσωπικά
Δεδομένα (GDPR)

Εξειδικευμένη Κατάρτιση

Δείτε περισσότερα

Σεμινάρια επιμόρφωσης εργαζομένων ΛΑΕΚ

Εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις, ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ

Ωφελούμενοι

32 ώρες και υλοποιούνται σε ώρες εκτός εργασίας

Διάρκεια προγράμματος

160 ευρώ (5 ευρώ Χ 32 ώρες) καθαρά ανά εργαζόμενο που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα

Επιδότηση

Δείτε περισσότερα

Σεμινάρια
Bartender

Το Consul Εκπαιδευτικό Κέντρο διοργανώνει σεμινάρια Bartender με δυνατότητα πιστοποίησης από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων

40 ώρες

Διάρκεια προγράμματος

32 ώρες μέσω e-learning και 6 ώρες πρακτική άσκηση στο χώρο μας

Δυνατότητα παρακολούθησης

Δείτε περισσότερα

Οργάνωση & Λειτουργία Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Εξασφάλισε τη μέγιστη μοριοδότηση (5 μόρια) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: K1/122436/25-07-2016, ως Σύμβουλος στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε).

2 μήνες

Διάρκεια προγράμματος

250 ώρες μέσω e-learning

Δυνατότητα παρακολούθησης

Δείτε περισσότερα

Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η επιτυχής παρακολούθηση του καινοτόμου αυτού προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να ασχοληθεί ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Σύμβουλος Καριέρας.....

2 μήνες / 300 διδακτικές ώρες

Διάρκεια προγράμματος

Δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning.

Δυνατότητα παρακολούθησης

Δείτε περισσότερα

Διδασκαλία της Ελληνικής ως 2ης ή Ξένης Γλώσσας

Σκοπός η εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους.

2 μήνες / 300 διδακτικές ώρες

Διάρκεια προγράμματος

Δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning.

Δυνατότητα παρακολούθησης

Δείτε περισσότερα

Κατάρτιση στην Εκπαίδευση Προσφύγων

To Επιμορφωτικό Πρόγραμμα μοριοδοτείται τόσο για εργασία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, όσο και σε Δομές Προσφύγων, Ζητούντων Άσυλο και για την εκπαίδευση Πολιτών Τρίτων Χωρών.

2 μήνες / 300 διδακτικές ώρες

Διάρκεια προγράμματος

Δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning.

Δυνατότητα παρακολούθησης

Δείτε περισσότερα

Οργανωτικό Πλαίσιο και Λειτουργία Δομών Επαγγελ. Εκπαίδ. και Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με το ΦΕΚ με θέμα: «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου....

2 μήνες / 300 διδακτικές ώρες

Διάρκεια προγράμματος

Δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning.

Δυνατότητα παρακολούθησης

Δείτε περισσότερα

Σεμινάρια
Hotel
Management

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις που απαιτούνται για να δουλέψουν αποτελεσματικά σε ξενοδοχεία και τουριστικά θέρετρα.

30 ώρες

Διάρκεια προγράμματος

Δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning.

Δυνατότητα παρακολούθησης

Δείτε περισσότερα

Σεμινάρια
Nail Specialist

Η βεβαίωση παρακολούθησης σε συνδυασμό με την επαγγελματική εμπειρία, σας δίνει τα εφόδια για να δημιουργήσετε/διαχειριστείτε μία επιτυχημένη επιχείρηση!

600 ώρες - (υλοποίηση εντός 6 μηνών)

Διάρκεια προγράμματος

Δείτε περισσότερα

Σεμινάρια Πληροφορικής
MS Office

Δημόσιοι υπάλληλοι

Ωφελούμενοι

● Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων ● Επεξεργασία Κειμένου ● Υπολογιστικά Φύλλα ● Υπηρεσίες Διαδικτύου ● Βάσεις Δεδομένων ● Παρουσιάσεις

Ενότητες πιστοποίησης

30 ώρες
Δια ζώσης παρακολούθηση ή και μέσω e-learning

Διάρκεια

Δείτε περισσότερα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ

Οφέλη Συμμετοχής

188 ώρες μέσω e-learning
12 ώρες δια ζώσης, με παρουσίαση μικροδιδασκαλιών από όλους τους συμμετέχοντες

Τρόπος υλοποίησης

Δείτε περισσότερα

Απόκτηση
άδειας Security

Χαμηλό κόστος συμμετοχής Γίνονται και ειδικές τιμές για ομαδικές εγγραφές!

Κόστος

105 ώρες μέσω E-learning

Διάρκεια προγράμματος

Δείτε περισσότερα

 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  •      1. Θεωρητική κατάρτιση 100 ωρών
  •      2. Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις  300 ωρών

 16.620 ωφελούμενοι:

     - Τεχνικός κλάδος: 10.000 θέσεις

     - Κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων: 3.000 θέσεις

     - Κλάδος νέων τεχνολογιών: 3620 θέσεις

  •  Εκπαιδετικό επίδομα: 1600 ευρώ
    • Υποβολή αιτήσεων έως 31/10/2014
    • Παράταση Υποβολής αιτήσεων έως 
    • Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014
 

Α. Για τις ομάδες ωφελουμένων των κλάδων κατασκευαστικός – τεχνικός  και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων:

i.   Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. ,ΙΕΚ ,  απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ
ii.  Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985 
iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Β. Για  τις ομάδες ωφελουμένων του κλάδου των Νέων Τεχνολογιών.

i.   Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. ,  κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου, τεχνικού Λυκείου , ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ  ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
ii.  Να έχουν γεννηθεί  από 1.1.1950 έως και 31.12.1985 
iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Κατασκευαστική
Τεχνίτες οικοδομικών εργασιών, Τοιχοποιία, Σκαλοτζήδες, Επιχρίσματα, Τεχνίτες Επίστρωσης πλακιδίων, Καλουπιτζήδες, Τεχνίτες Μονωτές, Ξηράς δόμησης, Ελαιοχρωματιστές, Ξυλουργοί, Υδραυλικοί, Ψυκτικοί, Τεχνίτες προϊόντων τσιμέντου, Χειριστές Μηχανημάτων παραγωγής τσιμέντου, Χειριστές Μηχανημάτων έργου , Εργαλειομηχανών, Τεχνίτες μεταλλικών κατασκευών κλπ.

Ανακύκλωσης
Τεχνίτες βιολογικών καθαρισμών, Στελέχη ανακύκλωσης απορριμμάτων, Εργάτες επεξεργασίας λυμάτων, αποβλήτων , Ανακύκλωσης απορριμμάτων, Στελέχη διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πληροφορικής
Τεχνικοί Λογισμικού κ Μηχανών Ψηφιοποίησης, Χειριστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για δημιουργία βάσεων δεδομένων, Τεχνικοί Ανάπτυξης Συστημάτων Τηλεφαρμογών, Τεχνικοί Ανάπτυξης Web & Mobile εφαρμογών κλπ.

•    Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).
•    Υπεύθυνη Δήλωση του αρθρ. 8 του Ν.1599/86 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του ότι:

(α) τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτηση συμμετοχής με ΚΑΥΑΣ …………… είναι ακριβή και αληθή και

(β) δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, κατά το τελευταίο δίμηνο, πλην προγράμματος ελληνομάθειας ή κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση» 
•    Φωτοτυπία του δελτίου ανεργίας 
•    Φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας
•    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου/ων  σπουδών με το οποίο θα αποδεικνύεται το επίπεδο σπουδών του.
•    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βεβαίωσης προϋπηρεσίας
•    Φωτοτυπία βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας (στο οποίο πρέπει να είστε πρώτος δικαιούχος)

Α/Α ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1

Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

(Μέγιστος βαθμός: 39 μόρια)

Σημ. Για την μοριοδότηση της ανεργίας θα υπολογισθεί ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων

Από 0 έως 6 μήνες 1 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας έως και τον έκτο (6ο) μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 6 μόρια
7-12 μήνες 6 μόρια +1,5 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από τον έβδομο έως και τον δωδέκατο μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 15 μόρια
13 μήνες και άνω 15 μόρια + 2 μόρια για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από το δέκατο τρίτο μήνα ανεργίας και άνω με μέγιστο τα 39 μόρια
2

Ηλικία υποψηφίου

(Μέγιστος βαθμός: 21 μόρια)

Από 29 - 45 ετών 21
Άνω των 45 ετών – 64 ετών 11
3

Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (για το Διαχ. έτος 2014)

(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)

Τα μόρια αυτού του κριτηρίου υπολογίζονται με δύο δεκαδικά ψηφία

0 - 12.000€ 30 Μόρια
12.001 - 18.000€ 15 Μόρια
18.001 € και άνω 0
4

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συναφή επαγγέλματα

(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)

Σημ. Ως  βεβαίωση προϋπηρεσίας   νοείται:

       είτε επικυρωμένο από ΚΕΠ φωτοαντίγραφο βεβαίωσης προϋπηρεσίας από προηγούμενο εργοδότη, στην οποία αναγράφεται το χρονικό διάστημα απασχόλησης, είτε προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα ασφάλισης του ΙΚΑ.

Βεβαίωση Προϋπηρεσίας μέχρι 1 έτος 15
Βεβαίωση Προϋπηρεσίας άνω του 1 έτος 30

Γιατί να επιλέξετε το
Εκπαιδευτικό Κέντρο CONSUL

Η ΟΜΑΔΑ

ΑΡΙΣΤΕΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Διαθέτουμε σύγχρονο εξοπλισμό με άμεση τεχνική υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο

Έχοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο της κατάρτισης, παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες στους τομείς επιμόρφωσης και εξειδίκευσης εργαζομένων - επιχειρήσεων.

Είμαστε δίπλα σας για όποια βοήθεια χρειαστείτε. Βασιζόμενοι στην πολυετή εμπειρία μας, σας προσφέρουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής με την καλύτερη εξυπηρέτηση άμεσα και φιλικά.

ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φροντίζουμε για τη διατήρηση ενός ανθρώπινου, φιλικού, υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος.


Εγγραφείτε στο newsletter μας...


και σας ενημερώνουμε ΕΜΕΙΣ για όλα τα ενεργά προγράμματα.

 

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι...


Συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα παραπόνων πατώντας εδώ.