Επιδοτούμενα προγράμματα Voucher ηλικιών 24 έως 49 για το 2019

Άμεσα πρόκειται να προκηρυχθούν από τον ΟΑΕΔ επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους ηλικιών 24-49 ετών,

• Απόφοιτοι Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
• Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
• Απόφοιτοι ΙΕΚ)
• Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Δικαίωμα συμμετοχής

Δείτε περισσότερα

Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες
Συμμόρφωσης στις
Απαιτήσεις του
Γενικού Κανονισμού
για τα Προσωπικά
Δεδομένα (GDPR)

Εξειδικευμένη Κατάρτιση

Δείτε περισσότερα

Σεμινάρια επιμόρφωσης εργαζομένων ΛΑΕΚ

Εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις, ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ

Ωφελούμενοι

40 ώρες και υλοποιούνται σε ώρες εκτός εργασίας

Διάρκεια προγράμματος

160 ευρώ (5 ευρώ Χ 32 ώρες) καθαρά ανά εργαζόμενο που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα

Επιδότηση

Δείτε περισσότερα

Σεμινάρια
Make Up Artist

*Βεβαίωση Παρακολούθησης στους συμμετέχοντες

Τμήμα 2
Διάρκεια : 80 ώρες
Έναρξη τμημάτων: 04/03/2019

Τμήμα 1
Διάρκεια : 30 ώρες
Έναρξη τμημάτων: 11/02/2019

Δείτε περισσότερα

Σεμινάριο Μελισσοκομίας

› Σε επαγγελματίες μελισσοκόμους
› Σε ερασιτέχνες μελισσοκόμους

Aπευθύνεται

› Ρόλος & Σπουδαιότητα οργάνωσης του τμήματος
› Πρόληψη και καταστολή σμηνουργίας
› Πολλαπλασιασμός
› Μεταφορές Μελισσοσμηνών
› Μέθοδοι καταπολέμησης της Βορρόα, της Νοζεμίασης, της Ασκοσφαίρωσης, της Σηψιγονίας και διαφόρων ιών
› Προβλήματα γενετικών Μεταλλάξεων, Αιμομιξίας, Αρρενοτοκίας
› Αντιμετώπιση εχθρών και προστασία Εξοπλισμού

Ενότητες

Δείτε περισσότερα

Σεμινάριο Housekeeping

› Σε όλους όσοι εργάζονται σε ξενοδοχεία στο συγκεκριμένο πόστο
› Σε αυτούς που θέλουν να εργαστούν στο χώρο των ξενοδοχείων

Aπευθύνεται

› Ρόλος & Σπουδαιότητα οργάνωσης του τμήματος
› Προσόντα - Εκπαίδευση προσωπικού
› Καθαρισμός - Εργασίες στα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους ξενοδοχείου
› Λινά δωματίων - Ιαματισμός
› Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμηματα του ξενοδοχείου

Ενότητες

20% έκπτωση μέσω E - Learning

Υλοποίηση

Δείτε περισσότερα

Σεμινάρια
Ονυχοπλαστικής

*Σε συνεργασία µε την Mirella
Anagnostou Beauty Academy

Τμήματα Φεβρουαρίου
Έναρξη προγράμματος : 4/2/2019
✓ Τμήμα πρωινό
✓ Τμήμα απογευματινό

Νέο Τμήμα Αρχαρίων

Salon Nails Basic Course

Δείτε περισσότερα

Σεμινάρια
Bartender

Το Consul Εκπαιδευτικό Κέντρο διοργανώνει σεμινάρια Bartender με δυνατότητα πιστοποίησης από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων

40 ώρες

Διάρκεια προγράμματος

32 ώρες μέσω e-learning και 6 ώρες πρακτική άσκηση στο χώρο μας

Δυνατότητα παρακολούθησης

Δείτε περισσότερα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ

Οφέλη Συμμετοχής

188 ώρες μέσω e-learning
12 ώρες δια ζώσης, με παρουσίαση μικροδιδασκαλιών από όλους τους συμμετέχοντες

Τρόπος υλοποίησης

Δείτε περισσότερα

Απόκτηση
άδειας Security

Χαμηλό κόστος συμμετοχής Γίνονται και ειδικές τιμές για ομαδικές εγγραφές!

Κόστος

105 ώρες μέσω E-learning

Διάρκεια προγράμματος

Δείτε περισσότερα

 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  •      1. Θεωρητική κατάρτιση 100 ωρών
  •      2. Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις  300 ωρών

 16.620 ωφελούμενοι:

     - Τεχνικός κλάδος: 10.000 θέσεις

     - Κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων: 3.000 θέσεις

     - Κλάδος νέων τεχνολογιών: 3620 θέσεις

  •  Εκπαιδετικό επίδομα: 1600 ευρώ
    • Υποβολή αιτήσεων έως 31/10/2014
    • Παράταση Υποβολής αιτήσεων έως 
    • Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014
 

Α. Για τις ομάδες ωφελουμένων των κλάδων κατασκευαστικός – τεχνικός  και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων:

i.   Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. ,ΙΕΚ ,  απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ
ii.  Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985 
iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Β. Για  τις ομάδες ωφελουμένων του κλάδου των Νέων Τεχνολογιών.

i.   Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. ,  κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου, τεχνικού Λυκείου , ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ  ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
ii.  Να έχουν γεννηθεί  από 1.1.1950 έως και 31.12.1985 
iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Κατασκευαστική
Τεχνίτες οικοδομικών εργασιών, Τοιχοποιία, Σκαλοτζήδες, Επιχρίσματα, Τεχνίτες Επίστρωσης πλακιδίων, Καλουπιτζήδες, Τεχνίτες Μονωτές, Ξηράς δόμησης, Ελαιοχρωματιστές, Ξυλουργοί, Υδραυλικοί, Ψυκτικοί, Τεχνίτες προϊόντων τσιμέντου, Χειριστές Μηχανημάτων παραγωγής τσιμέντου, Χειριστές Μηχανημάτων έργου , Εργαλειομηχανών, Τεχνίτες μεταλλικών κατασκευών κλπ.

Ανακύκλωσης
Τεχνίτες βιολογικών καθαρισμών, Στελέχη ανακύκλωσης απορριμμάτων, Εργάτες επεξεργασίας λυμάτων, αποβλήτων , Ανακύκλωσης απορριμμάτων, Στελέχη διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πληροφορικής
Τεχνικοί Λογισμικού κ Μηχανών Ψηφιοποίησης, Χειριστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για δημιουργία βάσεων δεδομένων, Τεχνικοί Ανάπτυξης Συστημάτων Τηλεφαρμογών, Τεχνικοί Ανάπτυξης Web & Mobile εφαρμογών κλπ.

•    Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).
•    Υπεύθυνη Δήλωση του αρθρ. 8 του Ν.1599/86 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του ότι:

(α) τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτηση συμμετοχής με ΚΑΥΑΣ …………… είναι ακριβή και αληθή και

(β) δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, κατά το τελευταίο δίμηνο, πλην προγράμματος ελληνομάθειας ή κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση» 
•    Φωτοτυπία του δελτίου ανεργίας 
•    Φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας
•    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου/ων  σπουδών με το οποίο θα αποδεικνύεται το επίπεδο σπουδών του.
•    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βεβαίωσης προϋπηρεσίας
•    Φωτοτυπία βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας (στο οποίο πρέπει να είστε πρώτος δικαιούχος)

Α/Α ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1

Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

(Μέγιστος βαθμός: 39 μόρια)

Σημ. Για την μοριοδότηση της ανεργίας θα υπολογισθεί ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων

Από 0 έως 6 μήνες 1 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας έως και τον έκτο (6ο) μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 6 μόρια
7-12 μήνες 6 μόρια +1,5 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από τον έβδομο έως και τον δωδέκατο μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 15 μόρια
13 μήνες και άνω 15 μόρια + 2 μόρια για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από το δέκατο τρίτο μήνα ανεργίας και άνω με μέγιστο τα 39 μόρια
2

Ηλικία υποψηφίου

(Μέγιστος βαθμός: 21 μόρια)

Από 29 - 45 ετών 21
Άνω των 45 ετών – 64 ετών 11
3

Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (για το Διαχ. έτος 2014)

(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)

Τα μόρια αυτού του κριτηρίου υπολογίζονται με δύο δεκαδικά ψηφία

0 - 12.000€ 30 Μόρια
12.001 - 18.000€ 15 Μόρια
18.001 € και άνω 0
4

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συναφή επαγγέλματα

(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)

Σημ. Ως  βεβαίωση προϋπηρεσίας   νοείται:

       είτε επικυρωμένο από ΚΕΠ φωτοαντίγραφο βεβαίωσης προϋπηρεσίας από προηγούμενο εργοδότη, στην οποία αναγράφεται το χρονικό διάστημα απασχόλησης, είτε προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα ασφάλισης του ΙΚΑ.

Βεβαίωση Προϋπηρεσίας μέχρι 1 έτος 15
Βεβαίωση Προϋπηρεσίας άνω του 1 έτος 30

Γιατί να επιλέξετε το
Εκπαιδευτικό Κέντρο CONSUL

Η ΟΜΑΔΑ

ΑΡΙΣΤΕΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Διαθέτουμε σύγχρονο εξοπλισμό με άμεση τεχνική υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο

Έχοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο της κατάρτισης, παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες στους τομείς επιμόρφωσης και εξειδίκευσης εργαζομένων - επιχειρήσεων.

Είμαστε δίπλα σας για όποια βοήθεια χρειαστείτε. Βασιζόμενοι στην πολυετή εμπειρία μας, σας προσφέρουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής με την καλύτερη εξυπηρέτηση άμεσα και φιλικά.

ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φροντίζουμε για τη διατήρηση ενός ανθρώπινου, φιλικού, υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος.

Εγγραφείτε στο newsletter μας...


και σας ενημερώνουμε ΕΜΕΙΣ για όλα τα ενεργά προγράμματα.


Υποχρεωτικό!

 

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι...


Συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα παραπόνων πατώντας εδώ.