Νέα Επιδοτούμενα Προγράμματα Voucher ηλικίας 24 έως 49 ετών

Άμεσα πρόκειται να προκηρυχθούν από τον ΟΑΕΔ επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους ηλικιών 24-49 ετών,

• Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
• Απόφοιτοι ΙΕΚ)
• Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Δικαίωμα συμμετοχής

Δείτε περισσότερα

Εκπαιδευτική
Ρομποτική

› Σε παιδιά ηλικίας από 5 έως 15 ετών χωρισμένα σε τμήματα ανάλογα με την ηλικία τους

* Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά και τον κατάλληλο εξοπλισμό

› Μάιος 2019

Έναρξη μαθημάτων

Απευθύνεται

Δείτε περισσότερα

Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες
Συμμόρφωσης στις
Απαιτήσεις του
Γενικού Κανονισμού
για τα Προσωπικά
Δεδομένα (GDPR)

Εξειδικευμένη Κατάρτιση

Δείτε περισσότερα

Σεμινάρια επιμόρφωσης εργαζομένων ΛΑΕΚ

Εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις, ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ

Ωφελούμενοι

40 ώρες και υλοποιούνται σε ώρες εκτός εργασίας

Διάρκεια προγράμματος

160 ευρώ (5 ευρώ Χ 32 ώρες) καθαρά ανά εργαζόμενο που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα

Επιδότηση

Δείτε περισσότερα

Σεμινάρια
Make Up Artist

*Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Πύργος
Διάρκεια : 80 ώρες

Καλαμάτα
Διάρκεια : 30 ώρες

Δείτε περισσότερα

Σεμινάριο Housekeeping

› Σε όλους όσοι εργάζονται σε ξενοδοχεία στο συγκεκριμένο πόστο
› Σε αυτούς που θέλουν να εργαστούν στο χώρο των ξενοδοχείων

Aπευθύνεται

› Ρόλος & Σπουδαιότητα οργάνωσης του τμήματος
› Προσόντα - Εκπαίδευση προσωπικού
› Καθαρισμός - Εργασίες στα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους ξενοδοχείου
› Λινά δωματίων - Ιαματισμός
› Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμηματα του ξενοδοχείου

Ενότητες

Μέσω E - Learning

Υλοποίηση

Δείτε περισσότερα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ

Οφέλη Συμμετοχής

188 ώρες μέσω e-learning
12 ώρες δια ζώσης, με παρουσίαση μικροδιδασκαλιών από όλους τους συμμετέχοντες

Τρόπος υλοποίησης

Δείτε περισσότερα

Απόκτηση
άδειας Security

Χαμηλό κόστος συμμετοχής Γίνονται και ειδικές τιμές για ομαδικές εγγραφές!

Κόστος

105 ώρες μέσω E-learning

Διάρκεια προγράμματος

Δείτε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ  «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»


Τι περιλαμβάνουν τα νέα προγράμματα Voucher ανέργων 18-29 ετών;                                               

-    Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας , με έμφαση στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων

-   Αξιοποίηση από τη πλευρά των επιχειρήσεων καταρτισμένου εργατικού δυναμικού ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ με την μορφή της πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση θα έχει συνολική διάρκεια από 380 - 450 ώρες ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο και την ηλικία των ωφελουμένων, με ημερήσια διάρκεια έως 6 ώρες

-    Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Επιπλέον, σύμφωνα με την πρόσκληση, στο πλαίσιο άλλης δράσης, οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ωφελούμενους μετά τη λήξη της πρακτικής, δύνανται να επιδοτηθούν.

Ποιές επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα;
Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία δεν συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και τα οποία για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει σήμερα.

Επιπλέον, δεν συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.

Επισημαίνουμε ότι κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται ο δανεισμός ωφελούμενων, που σημαίνει ότι ο ωφελούμενος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση στη συμβαλλόμενη επιχείρηση.
Για τον ίδιο λόγο, ενδεικτικά, δε επιτρέπεται η υλοποίηση πρακτικής άσκησης σε υπηρεσίες φύλαξης (Security).

Ποιος είναι ο αριθμός καταρτιζόμενων που μπορεί να τοποθετηθεί σε μια επιχείρηση;

O αριθμός των καταρτιζόμενων που τοποθετείται ταυτόχρονα στην επιχείρηση για την πρακτική άσκηση, καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό απασχολούμενων της επιχείρησης. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται αυτή η αντιστοιχία:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ -ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
0-4 Έως 1 άτομο
Από 5 άτομα και άνω Ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολούμενων


Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση πρακτικής άσκησης έχει προβεί σε πρόσληψη ωφελούμενου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης στην παρούσα ή σε προηγούμενη δράση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας, τότε ο αριθμός των καταρτιζόμενων που τοποθετείται δύναται να ανέλθει στο 40% του αριθμού των απασχολουμενων της επιχείρησης (αφορά το υποκατάστημα).


Τι πρέπει να προσέξετε;

-Η επιχείρηση πρακτικής άσκησης δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα.

-Η επιχείρηση πρακτικής δεν επιτρέπεται να προβεί σε μείωση του αριθμού εργαζόμενων, από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.

Εξαιρούνται οι κάτωθι περιπτώσεις:

1. Απολύσεις που αφορούν περιπτώσεις υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο.
2. Οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.
3. Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις

4. Οι συνταξιοδοτήσεις

5. Οι παραιτήσεις

6. Η λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και

7. Η εθελούσια έξοδος.

- Σε περίπτωση που μια επιχείρηση πρακτικής άσκησης εξαντλήσει τον αριθμό των ωφελούμενων που θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση, σύμφωνα με την αναλογία που εκτέθηκε παραπάνω, δε θα μπορεί να επιλεγεί εκ νέου στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.

-Οι επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης που συμμετέχουν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και στις οποίες τοποθετήθηκαν άνω των 5 ωφελούμενων σε θέσεις πρακτικής άσκησης και δε προβούν σε πρόσληψη κανενός ωφελούμενου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, δε θα επιτραπεί η συμμετοχή σε άλλη πρόσκληση αντίστοιχης δράσης της ΕΥΕ-ΕΚΤ.

-Δεν επιτρέπεται αντικατάσταση της επιχείρησης πρακτικής καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης, παρά μόνο σε πολύ συγκεκριμένες, ειδικές περιπτώσεις.

Πώς μπορεί μια επιχείρηση πρακτικής άσκησης να συμμετέχει στο πρόγραμμα;

Όσες επιχειρήσεις θέλουν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη φόρμα που θα βρουν πατώντας το παρακάτω link:

 

22/06/2015

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα 2ου γύρου στα δύο προγράμματα Voucher

18-24 ετών και 25-29 ετών!

Επικοινωνήστε μαζί μας στα κεντρικά

215.5555.500

ή σε ένα από τα παρακάτω τηλέφωνα

για να μάθετε αν είστε επιτυχών...

 

Ανακοίνωση: Βεβαιώσεις καταβολής εκπαιδευτικών επιδομάτων 2014 του προγράμματος Voucher 18-24 & 25-29 ετών

Εχεις επιχείρηση? Δες ΕΔΩ>>

 

 Voucher για άνεργους 18 έως 24 ετών

Περιλαμβάνει

    Για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ:

 -  Θεωρητική κατάρτιση: 80 ώρες

 -  Πρακτική άσκηση: 420 ώρες

   Για απόφοιτους ΔΕYΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ/ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ:

 -  Θεωρητική κατάρτιση: 120 ώρες

 -  Πρακτική άσκηση: 380 ώρες

Πληροφορίες

29/08/2014

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων του προγράμματος Voucher για το

2014 με τίτλο: “Επιταγή εισόδου για νέους ΗΛΙΚΙΑΣ από 18 ΕΩΣ 24

ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας”.

   Η δράση ΑΦΟΡΑ:

 12.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών

(από 1/1/1990 έως 31/12/1996), εκ των οποίων:

 3.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ
 9.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης.

   Εκπαιδευτικό Επίδομα:
 Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 2410€
 Για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2240€

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:

Από 29/08/2014 έως και 20/09/2014

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 24/09/2014

Δικαιολογητικά

Για τους απόφοιτους ΑΕΙ / ΤΕΙ:

  -  Αντίγραφο του Τίτλου Σπουδών

  -  Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας

  -  Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ

  -  Αντίγραφο Eκκαθαριστικού σημειώματος Eφορίας (οικ. έτους 2014)

  -  Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας

  -  Υπεύθυνη δήλωση οτι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές

  -  Συμπληρωμένο το ατομικό σχέδιο δράσης από τον ΟΑΕΔ

Για τους απόφοιτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης:

  -  Αντίγραφο Απολυτηρίου

  -  Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

  -  Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ

  -  Αντίγραφο Eκκαθαριστικού σημειώματος Eφορίας (οικ. έτους 2014)

  -  Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας

  -  Υπεύθυνη δήλωση οτι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές

  -  Συμπληρωμένο το ατομικό σχέδιο δράσης από τον ΟΑΕΔ

Μοριοδότηση

Για απόφοιτους ΑΕΙ / ΤΕΙ:

Για απόφοιτους Υποχρεωτικής / ΔΕ /Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

 

 Voucher για άνεργους 25 έως 29 ετών

Περιλαμβάνει

   Για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ:

 -  Θεωρητική κατάρτιση: 80 ώρες

 -  Πρακτική άσκηση: 450 ώρες

    Για απόφοιτους ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ/ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ:

 -  Θεωρητική κατάρτιση: 80 ώρες

 -  Πρακτική άσκηση: 450 ώρες

Πληροφορίες

07/08/2014

Ξεκίνησε το επιδοτούμενο πρόγραμμα με τίτλο: “Επιταγή εισόδου

για νέους ΗΛΙΚΙΑΣ από 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας”.

Η δράση ΑΦΟΡΑ:

 30.000 ανέργους νέους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών (από 1/1/1985

έως 31/12/1989), εκ των οποίων:

 12.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ
 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  Εκπαιδευτικό Επίδομα:

 Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 2550€
 Για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης 2280€

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:

Από 07/08/2014 έως 15/09/2014

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 18/09/2014

Δικαιολογητικά

Για τους απόφοιτους ΑΕΙ / ΤΕΙ:

  -  Αντίγραφο του Τίτλου Σπουδών

  -  Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας

  -  Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ

  -  Αντίγραφο Eκκαθαριστικού σημειώματος Eφορίας (οικ. έτους 2014)

  -  Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας

  -  Υπεύθυνη δήλωση οτι δεν είναι μαθητές/σπουδαστές/φοιτητές

Για τους απόφοιτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης

  -  Αντίγραφο Απολυτηρίου

  -  Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

  -  Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ

  -  Αντίγραφο Eκκαθαριστικού σημειώματος Eφορίας (οικ. έτους 2014)

  -  Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας

  -  Υπεύθυνη δήλωση οτι δεν είναι μαθητές/σπουδαστές/φοιτητές

banner1

Γιατί να επιλέξετε το
Εκπαιδευτικό Κέντρο CONSUL

Η ΟΜΑΔΑ

ΑΡΙΣΤΕΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Διαθέτουμε σύγχρονο εξοπλισμό με άμεση τεχνική υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο

Έχοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο της κατάρτισης, παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες στους τομείς επιμόρφωσης και εξειδίκευσης εργαζομένων - επιχειρήσεων.

Είμαστε δίπλα σας για όποια βοήθεια χρειαστείτε. Βασιζόμενοι στην πολυετή εμπειρία μας, σας προσφέρουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής με την καλύτερη εξυπηρέτηση άμεσα και φιλικά.

ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φροντίζουμε για τη διατήρηση ενός ανθρώπινου, φιλικού, υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος.

Εγγραφείτε στο newsletter μας...


και σας ενημερώνουμε ΕΜΕΙΣ για όλα τα ενεργά προγράμματα.

 

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι...


Συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα παραπόνων πατώντας εδώ.