Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες
Συμμόρφωσης στις
Απαιτήσεις του
Γενικού Κανονισμού
για τα Προσωπικά
Δεδομένα (GDPR)

Εξειδικευμένη Κατάρτιση

Δείτε περισσότερα

Σεμινάρια επιμόρφωσης εργαζομένων ΛΑΕΚ

Εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις, ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ

Ωφελούμενοι

32 ώρες και υλοποιούνται σε ώρες εκτός εργασίας

Διάρκεια προγράμματος

160 ευρώ (5 ευρώ Χ 32 ώρες) καθαρά ανά εργαζόμενο που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα

Επιδότηση

Δείτε περισσότερα

Σεμινάρια
Bartender

Το Consul Εκπαιδευτικό Κέντρο διοργανώνει σεμινάρια Bartender με δυνατότητα πιστοποίησης από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων

40 ώρες

Διάρκεια προγράμματος

32 ώρες μέσω e-learning και 6 ώρες πρακτική άσκηση στο χώρο μας

Δυνατότητα παρακολούθησης

Δείτε περισσότερα

Οργάνωση & Λειτουργία Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Εξασφάλισε τη μέγιστη μοριοδότηση (5 μόρια) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: K1/122436/25-07-2016, ως Σύμβουλος στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε).

2 μήνες

Διάρκεια προγράμματος

250 ώρες μέσω e-learning

Δυνατότητα παρακολούθησης

Δείτε περισσότερα

Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η επιτυχής παρακολούθηση του καινοτόμου αυτού προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να ασχοληθεί ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Σύμβουλος Καριέρας.....

2 μήνες / 300 διδακτικές ώρες

Διάρκεια προγράμματος

Δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning.

Δυνατότητα παρακολούθησης

Δείτε περισσότερα

Διδασκαλία της Ελληνικής ως 2ης ή Ξένης Γλώσσας

Σκοπός η εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους.

2 μήνες / 300 διδακτικές ώρες

Διάρκεια προγράμματος

Δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning.

Δυνατότητα παρακολούθησης

Δείτε περισσότερα

Κατάρτιση στην Εκπαίδευση Προσφύγων

To Επιμορφωτικό Πρόγραμμα μοριοδοτείται τόσο για εργασία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, όσο και σε Δομές Προσφύγων, Ζητούντων Άσυλο και για την εκπαίδευση Πολιτών Τρίτων Χωρών.

2 μήνες / 300 διδακτικές ώρες

Διάρκεια προγράμματος

Δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning.

Δυνατότητα παρακολούθησης

Δείτε περισσότερα

Οργανωτικό Πλαίσιο και Λειτουργία Δομών Επαγγελ. Εκπαίδ. και Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με το ΦΕΚ με θέμα: «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου....

2 μήνες / 300 διδακτικές ώρες

Διάρκεια προγράμματος

Δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning.

Δυνατότητα παρακολούθησης

Δείτε περισσότερα

Σεμινάρια
Hotel
Management

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις που απαιτούνται για να δουλέψουν αποτελεσματικά σε ξενοδοχεία και τουριστικά θέρετρα.

30 ώρες

Διάρκεια προγράμματος

Δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning.

Δυνατότητα παρακολούθησης

Δείτε περισσότερα

Σεμινάρια
Nail Specialist

Η βεβαίωση παρακολούθησης σε συνδυασμό με την επαγγελματική εμπειρία, σας δίνει τα εφόδια για να δημιουργήσετε/διαχειριστείτε μία επιτυχημένη επιχείρηση!

600 ώρες - (υλοποίηση εντός 6 μηνών)

Διάρκεια προγράμματος

Δείτε περισσότερα

Σεμινάρια Πληροφορικής
MS Office

Δημόσιοι υπάλληλοι

Ωφελούμενοι

● Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων ● Επεξεργασία Κειμένου ● Υπολογιστικά Φύλλα ● Υπηρεσίες Διαδικτύου ● Βάσεις Δεδομένων ● Παρουσιάσεις

Ενότητες πιστοποίησης

30 ώρες
Δια ζώσης παρακολούθηση ή και μέσω e-learning

Διάρκεια

Δείτε περισσότερα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ

Οφέλη Συμμετοχής

188 ώρες μέσω e-learning
12 ώρες δια ζώσης, με παρουσίαση μικροδιδασκαλιών από όλους τους συμμετέχοντες

Τρόπος υλοποίησης

Δείτε περισσότερα

Απόκτηση
άδειας Security

Χαμηλό κόστος συμμετοχής Γίνονται και ειδικές τιμές για ομαδικές εγγραφές!

Κόστος

105 ώρες μέσω E-learning

Διάρκεια προγράμματος

Δείτε περισσότερα

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά έχουν διάρκεια ισχύος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους από την έκδοσή τους και ανανεώνονται ανά έτος, εφόσον ο κάτοχός του παρακολουθήσει μαθήματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον 24 εκπαιδευτικών ωρών. Στα σεμινάρια συμπληρωματικής εκπαίδευσης εκπαιδευτές θα είναι οι τεχνικοί προϊστάμενοι του ιδίου ή άλλου ΚΤΕΟ - διπλωματούχοι μηχανικοί ή τεχνολόγοι μηχανικοί - οι οποίοι προηγουμένως θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο συμπληρωματικής εκπαίδευσης 24 εκπαιδευτικών ωρών που θα έχει διεξαχθεί από ΑΕΙ, ΤΕΙ, δημόσιο ΙΕΚ, Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και να είναι κάτοχοι ισχύοντος δελτίου συμπληρωματικής επιμόρφωσης .

Το προς πιστοποίηση ελεγκτικό προσωπικό ΙΚΤΕΟ πρέπει να έχουν τα εξής τυπικά προσόντα:

1. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών :

* Απόφοιτοι τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου ΤΕΕ Β κύκλου ή άλλης ισότιμης σχολής , ειδικότητας: μηχανολόγου, μηχανικού αυτοκινήτων, μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου ή ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων, ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτοκινήτων, ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και αυτοματισμού αυτοκινήτων ή απόφοιτοι ΙΕΚ, διπλωματούχοι του ΟΕΕΚ ειδικότητας τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή τεχνικού ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων οχημάτων ή

* Πτυχιούχοι τεχνολόγοι μηχανικοί κατεύθυνσης: μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ναυπηγού, μηχανικού οχημάτων ή

* Διπλωματούχοι μηχανικοί ειδικότητας μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ναυπηγού, ναυπηγού – μηχανολόγου, μέλη ΤΕΕ.

2. Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου οχήματος κατηγορίας Β. Επιπρόσθετα, οι ελεγκτές δικύκλων πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης

δικύκλου οχήματος κατηγορίας Α, ενώ οι ελεγκτές βαρέων οχημάτων πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου οχήματος κατηγορίας Γ τουλάχιστον.

3. Να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης και να υποβάλλουν τη σχετική βεβαίωση του φορέα που τη διενήργησε.

4. Να έχουν κριθεί επιτυχόντες σε γραπτές εξετάσεις που θα έχει διενεργήσει το Υπουργείο Μεταφορών μετά τη λήξη του προγράμματος ειδικής επιμόρφωσης (οι καταρτιζόμενοι που είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ θα εξασφαλίζουν την πιστοποίηση , μόνο με την παρακολούθηση του προγράμματος ειδικής επιμόρφωσης, χωρίς να λαμβάνουν μέρος σε εξετάσεις).

Όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν ελεγκτές ελαφρών οχημάτων θα πρέπει:

α). να έχουν συμμετάσχει στο Αρχικό επιμορφωτικό σεμινάριο ελαφρών οχημάτων διάρκειας 120 ωρών και

β). να συμμετάσχουν επιτυχώς στις γραπτές εξετάσεις για το ελεγκτικό προσωπικό ελαφρών οχημάτων (οι εξετάσεις διενεργούνται στη ΔΑΧΜ δύο φορές έκαστο έτος).

Όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν ελεγκτές δικύκλων οχημάτων θα πρέπει :

α). να έχουν πιστοποιηθεί ως ελεγκτές ελαφρών οχημάτων και

β). έχουν συμμετάσχει σε σεμινάριο δικύκλων οχημάτων διάρκειας 24 ωρών (μπορούν να πιστοποιούνται ως ελεγκτές δικύκλων οχημάτων – χωρίς περαιτέρω εξετάσεις).

Όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν ελεγκτές βαρέων οχημάτων θα πρέπει:

α). να έχουν πιστοποιηθεί ως ελεγκτές ελαφρών οχημάτων,

β). να έχουν συμμετάσχει σε σεμινάριο βαρέων οχημάτων διάρκειας 42 ωρών και

γ). να συμμετάσχουν επιτυχώς στις γραπτές εξετάσεις για το ελεγκτικό προσωπικό βαρέων οχημάτων (οι εξετάσεις διενεργούνται στη ΔΑΧΜ δύο φορές έκαστο έτος).

Το προς πιστοποίηση ελεγκτικό προσωπικό των ΚΤΕΟ πρέπει, να έχει παρακολουθήσει τα προγράμματα ειδικής επιμόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 2, παρ.3 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης και συγκεκριμένα:

α) Αρχικό επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 120 εκπαιδευτικών ωρών που αφορά ελαφρά οχήματα, εκ των οποίων οι 90 ώρες αφορούν θεωρητική και οι 30 ώρες πρακτική εκπαίδευση.

β) Πρόσθετο επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 24 εκπαιδευτικών ωρών, εκ των οποίων οι 18 ώρες αφορούν θεωρητική και οι 6 ώρες πρακτική εκπαίδευση, εφόσον επιθυμεί να πιστοποιηθεί ως ελεγκτής δικύκλων οχημάτων- - με την προϋπόθεση ότι έχει πιστοποιηθεί ως ελεγκτής ελαφρών οχημάτων.

γ) Πρόσθετο επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 42 εκπαιδευτικών ωρών, εκ των οποίων οι 36 ώρες αφορούν θεωρητική και οι 6 ώρες πρακτική εκπαίδευση, εφόσον επιθυμεί να πιστοποιηθεί ως ελεγκτής βαρέων οχημάτων - με την προϋπόθεση ότι έχει πιστοποιηθεί ως ελεγκτής ελαφρών οχημάτων.

Γιατί να επιλέξετε το
Εκπαιδευτικό Κέντρο CONSUL

Η ΟΜΑΔΑ

ΑΡΙΣΤΕΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Διαθέτουμε σύγχρονο εξοπλισμό με άμεση τεχνική υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο

Έχοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο της κατάρτισης, παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες στους τομείς επιμόρφωσης και εξειδίκευσης εργαζομένων - επιχειρήσεων.

Είμαστε δίπλα σας για όποια βοήθεια χρειαστείτε. Βασιζόμενοι στην πολυετή εμπειρία μας, σας προσφέρουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής με την καλύτερη εξυπηρέτηση άμεσα και φιλικά.

ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φροντίζουμε για τη διατήρηση ενός ανθρώπινου, φιλικού, υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος.


Εγγραφείτε στο newsletter μας...


και σας ενημερώνουμε ΕΜΕΙΣ για όλα τα ενεργά προγράμματα.

 

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι...


Συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα παραπόνων πατώντας εδώ.