Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες
Συμμόρφωσης στις
Απαιτήσεις του
Γενικού Κανονισμού
για τα Προσωπικά
Δεδομένα (GDPR)

Εξειδικευμένη Κατάρτιση

Δείτε περισσότερα

Σεμινάρια επιμόρφωσης εργαζομένων ΛΑΕΚ

Εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις, ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ

Ωφελούμενοι

32 ώρες και υλοποιούνται σε ώρες εκτός εργασίας

Διάρκεια προγράμματος

160 ευρώ (5 ευρώ Χ 32 ώρες) καθαρά ανά εργαζόμενο που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα

Επιδότηση

Δείτε περισσότερα

Σεμινάρια
Bartender

Το Consul Εκπαιδευτικό Κέντρο διοργανώνει σεμινάρια Bartender με δυνατότητα πιστοποίησης από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων

40 ώρες

Διάρκεια προγράμματος

32 ώρες μέσω e-learning και 6 ώρες πρακτική άσκηση στο χώρο μας

Δυνατότητα παρακολούθησης

Δείτε περισσότερα

Οργάνωση & Λειτουργία Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Εξασφάλισε τη μέγιστη μοριοδότηση (5 μόρια) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: K1/122436/25-07-2016, ως Σύμβουλος στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε).

2 μήνες

Διάρκεια προγράμματος

250 ώρες μέσω e-learning

Δυνατότητα παρακολούθησης

Δείτε περισσότερα

Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η επιτυχής παρακολούθηση του καινοτόμου αυτού προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να ασχοληθεί ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Σύμβουλος Καριέρας.....

2 μήνες / 300 διδακτικές ώρες

Διάρκεια προγράμματος

Δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning.

Δυνατότητα παρακολούθησης

Δείτε περισσότερα

Διδασκαλία της Ελληνικής ως 2ης ή Ξένης Γλώσσας

Σκοπός η εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους.

2 μήνες / 300 διδακτικές ώρες

Διάρκεια προγράμματος

Δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning.

Δυνατότητα παρακολούθησης

Δείτε περισσότερα

Κατάρτιση στην Εκπαίδευση Προσφύγων

To Επιμορφωτικό Πρόγραμμα μοριοδοτείται τόσο για εργασία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, όσο και σε Δομές Προσφύγων, Ζητούντων Άσυλο και για την εκπαίδευση Πολιτών Τρίτων Χωρών.

2 μήνες / 300 διδακτικές ώρες

Διάρκεια προγράμματος

Δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning.

Δυνατότητα παρακολούθησης

Δείτε περισσότερα

Οργανωτικό Πλαίσιο και Λειτουργία Δομών Επαγγελ. Εκπαίδ. και Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με το ΦΕΚ με θέμα: «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου....

2 μήνες / 300 διδακτικές ώρες

Διάρκεια προγράμματος

Δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning.

Δυνατότητα παρακολούθησης

Δείτε περισσότερα

Σεμινάρια
Hotel
Management

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις που απαιτούνται για να δουλέψουν αποτελεσματικά σε ξενοδοχεία και τουριστικά θέρετρα.

30 ώρες

Διάρκεια προγράμματος

Δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning.

Δυνατότητα παρακολούθησης

Δείτε περισσότερα

Σεμινάρια
Nail Specialist

Η βεβαίωση παρακολούθησης σε συνδυασμό με την επαγγελματική εμπειρία, σας δίνει τα εφόδια για να δημιουργήσετε/διαχειριστείτε μία επιτυχημένη επιχείρηση!

600 ώρες - (υλοποίηση εντός 6 μηνών)

Διάρκεια προγράμματος

Δείτε περισσότερα

Σεμινάρια Πληροφορικής
MS Office

Δημόσιοι υπάλληλοι

Ωφελούμενοι

● Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων ● Επεξεργασία Κειμένου ● Υπολογιστικά Φύλλα ● Υπηρεσίες Διαδικτύου ● Βάσεις Δεδομένων ● Παρουσιάσεις

Ενότητες πιστοποίησης

30 ώρες
Δια ζώσης παρακολούθηση ή και μέσω e-learning

Διάρκεια

Δείτε περισσότερα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ

Οφέλη Συμμετοχής

188 ώρες μέσω e-learning
12 ώρες δια ζώσης, με παρουσίαση μικροδιδασκαλιών από όλους τους συμμετέχοντες

Τρόπος υλοποίησης

Δείτε περισσότερα

Απόκτηση
άδειας Security

Χαμηλό κόστος συμμετοχής Γίνονται και ειδικές τιμές για ομαδικές εγγραφές!

Κόστος

105 ώρες μέσω E-learning

Διάρκεια προγράμματος

Δείτε περισσότερα


Το CONSUL Α.Ε., υλοποιεί προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ενηλίκων μη Τυπικής εκπαίδευσης, που θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας. 

Με βάση την εγκύκλιο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) καθώς και τις διατάξεις του Ν.4342/2015 , από τον Σεπτέμβριο του 2017, οι εκπαιδευτές ενηλίκων που δεν θα είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ, δεν θα μπορούν να εργαστούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων σε χρηματοδοτούμενα από δημόσιους πόρους προγράμματα της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Τόπος υλοποίησης

Όλες οι Περιφέρειες (Υλοποίηση μέσω πλατφόρμας Elearning)

Εισηγητής - Επιστημονικά Υπεύθυνος

Χαράλαμπος Τ.Τσίρος
(Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Κοινωνιολόγος, Παιδαγωγός, Μηχανικός Μ.Μ.)

Οφέλη Συμμετοχής

Η παρακολούθηση ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης είναι απαραίτητο αφενός για την αναβάθμιση των ικανοτήτων διδασκαλίας των εκπαιδευτών που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση των ενηλίκων και αφετέρου για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που θα διοργανώσει ο ΕΟΠΠΕΠ και την ένταξή τους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Στο τέλος του προγράμματος θα χορηγείται στους συμμετέχοντες καταρτιζόμενους βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος εκπαιδευτών ενηλίκων , η οποία είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ .

Θεωρούμε σκόπιμο να τονίσουμε ότι η παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος δίνει επιπλέον μοριοδότηση.
◾ 2 μόρια σε πιστοποιημένους εκπαιδευτές του ΕΟΠΠΕΠ και
◾ 1 μόριο στους συμμετέχοντες που δεν είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΟΠΠΕΠ.

Το CONSUL AE δραστηριοποιείται σε περισσότερα από 10 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ, θα αποτελέσουν τους επόμενους εν δυνάμει συνεργάτες μας και θα ενταχθούν στην εκπαιδευτική μας ομάδα.

Που απευθύνεται

✔ Υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων, αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ όλων των γνωστικών αντικειμένων , οι οποίοι δε διαθέτουν διδακτική εμπειρία 150 ωρών σε ενήλικες και θέλουν να επιμορφωθούν για να μπορούν να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης και να πιστοποιήσουν την εκπαιδευτική τους επάρκεια στην εκπαίδευση ενηλίκων,

✔ Πιστοποιημένους και ενταγμένους στο μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι με την παρακολούθησή του θα έχουν την ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στις σύγχρονες εξελίξεις και πρακτικές της εκπαίδευσης ενηλίκων

✔ Στελέχη δομών Δια Βίου Μάθησης (ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης κ.ά.).

Λεπτομέρειες Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σε αντιστοιχία με το πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του εκπαιδευτή ενηλίκων και είναι βασισμένο στην τράπεζα θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ. Θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με αναγνωρισμένο δημόσιο φορέα, με την μέθοδο της Μεικτής Μάθησης (Blended Learning) και θα έχει διάρκεια 200 ώρες. Πιο συγκεκριμένα το σεμινάριο περιλαμβάνει:
✔ 172 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε ώρες και ημέρες που ο καταρτιζόμενος επιθυμεί χωρίς τη φυσική του παρουσία σε συγκεκριμένο χώρο,

✔ 16 ώρες σύγχρονης τηλεκατάρτισης μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας παρακολουθώντας τον εκπαιδευτή απευθείας από τον υπολογιστή και

✔ 12 ώρες δια ζώσης, με παρουσίαση μικροδιδασκαλιών από όλους τους συμμετέχοντες

Μετά το τέλος κάθε εκπαιδευτικής ενότητας παρέχονται test κλειστών ερωτήσεων, παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων καθώς επίσης και πρόσθετη βιβλιογραφία.

Διεξαγωγή προγράμματος «δια ζώσης»: Σάββατο και Κυριακή.

Ενότητες Σεμιναρίου

Ενότητα 1 | Ομάδα εκπαιδευομένων- ομάδες στόχοι
Ενότητα 2 | Δυναμική της ομάδας
Ενότητα 3 | Θεωρητικό πλαίσιο- αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
Ενότητα 4 | Ιστορική εξέλιξη-εκπαιδευτική πολιτική
Ενότητα 5 | Μεθοδολογία σχεδιασμού-κοινωνικοοικονομικό/πολιτιστιμικό πλαίσιο
Ενότητα 6 | Εκπαιδευτικές μέθοδοι-τεχνικές-εκπαιδευτική διεργασία
Ενότητα 7 | Βασικές ικανότητες-Φύλο-Διαπολιτισμικότητα
Ενότητα 8 | Εκπαιδευτικό υλικό-εποπτικά μέσα-χώρος
Ενότητα 9 | Αυτοαξιολόγηση-Συνεχής ανάπτυξη
Ενότητα 10 | Ανακεφαλαίωση

Διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας

Εφόσον οι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν με επιτυχία το ανωτέρω πρόγραμμα και είναι ενταγμένοι σε Μητρώο Εκπαιδευτών (Προσωρινό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ, Λ.Α.Ε.Κ., ΕΚΔΔΑ ή άλλο) έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ ώστε να συμμετάσχουν στην εξεταστική διαδικασία.

Τα απαραίτητα βήματα είναι τα εξής:
1. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης πιστοποίησης μέσα από την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
2. Εκτύπωση και υπογραφή της Ηλεκτρονικής αίτησης
3. Κατάθεση του προβλεπόμενου χρηματικού ποσού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, όπως προσδιορίζεται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
4. Αποστολή φακέλου με την υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτηση και όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και την Υπεύθυνη Δήλωση στη διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικής Αντιστάσεως 41, ΤΚ 14234 Νέα Ιωνία) με την ένδειξη: «Αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης».
5. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να τα βρείτε σε αυτή την σελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 Την υπεύθυνη δήλωση κατεβάστε την μέσω της σελίδας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Μετά την αποστολή της αίτησής σας, μπορείτε να ενημερώνεστε για την πορεία της και το αποτέλεσμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας trainers.eoppep.gr

Θεσμικό Πλαίσιο Σχετικά με τη Διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ενηλίκων

Η διαδικασία της πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012), όπως ισχύει καθώς και την υπ’ αριθμ. Β/2387/17.01.2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Εξειδίκευση Μεθοδολογίας για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΠ/13515/24.05.2013 όμοια απόφαση και ισχύει όπως κυρώθηκαν με την παρ. 12 του άρθρου 47 του Ν. 4624/2014 (ΦΕΚ. 118 Α’/15-5-2014). Ακολούθως δε, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/Α’/11-5-2016), οι διατάξεις του άρθρου 17 της ανωτέρω Υ.Α. τροποποιούνται. Ειδικότερα στο σημείο ββ) του ανωτέρω άρθρου ορίζεται ότι, εκτός άλλων, δικαιούχοι συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας είναι:

«ββ) οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 113613/3.11.2006 κ.υ.α. (Β’ 1700) με θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. 113172 (Β’1593) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών 300 ωρών του Υπουργεόυ Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών φορέων που ανήκουν στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών.»

Κόστος

Κόστος: 280€ ανά συμμετοχή

Εκπτώσεις*:

• 15% έκπτωση για εφάπαξ καταβολή του ποσού

• 20% έκπτωση για ομαδικές εγγραφές ή για παρακολούθηση πάνω από ένα σεμινάριο

• 10% έκπτωση σε φοιτητές και ανέργους (προσκομίζοντας παράλληλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά)

(*Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν μεμονωμένα & όχι συνδυαστικά)

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα?

Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε την ορθότητα του email
Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου
Υποχρεωτικό!
Invalid Input

Το Consul Κέντρο Δια Βίου Μάθησης διοργανώνει σεμινάρια Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων στη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, δίνοντας σας τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε τα σημαντικότερα και πλέον απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική σας αποκατάσταση.

Τα σεμινάρια οδηγούν, μέσω εξετάσεων, σε απόκτηση πιστοποίησης αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ, τον ιδιωτικό τομέα και απαραίτητο σε πολλές προκηρύξεις για θέσεις σε δημόσιους οργανισμούς. Ο καταρτιζόμενος έχει τη δυνατότητα ξεκινώντας από τις βασικές έννοιες της πληροφορικής, να πιστοποιηθεί στις αρχικές ενότητες που απαιτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο

 

 Διεξαγωγή σεμιναρίου

Δωρεάν δια ζώσης προετοιμασία για όλες τις ενότητες του σεμιναρίου
Απεριόριστα TEST προσομοίωσης των εξετάσεων σε πραγματικό περιβάλλον
Ψηφιακές σημειώσεις για κάθε ενότητα
Χαμηλό κόστος εξετάσεων

Ενότητες σεμιναρίου

✔ Microsoft Word - Επεξεργασία Κειμένου (MS Word 2007 - Windows7)
✔ Microsoft Excel - Λογιστικά Φύλλα (MS Excel 2007 - Windows7)
✔ Microsoft Power-Point - Παρουσιάσεις (MS PowerPoint 2007 - Windows7)
✔ Microsoft Access - Βάσεις δεδομένων (MS Access 2007 - Windows7)
✔ Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων - Περιβάλλον Windows7
✔ Internet Explorer + Microsoft Outlook - Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer, Microsoft Outlook 2007 - Windows7)

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα?

Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε την ορθότητα του email
Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου
Υποχρεωτικό!
Invalid Input

Το CONSUL  A.E. Kέντρο Δια Βίου Μάθησης, ως Πιστοποιημένος Φορέας Κατάρτισης,  υλοποιεί προγράμματα  επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους.

 

Θεσμικό πλαίσιο

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας. Ο εργοδότης που απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μόνο του Τεχνικού Ασφαλείας.

Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α, Β, Γ (υψηλής, μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας).

Στις επιχειρήσεις Β και Γ κατηγορίας (εφόσον απασχολούνται έως  50 εργαζόμενοι) μπορούν οι ίδιοι εργοδότες να ασκούν τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας εφόσον επιμορφωθούν με σεμινάριο διάρκειας 35 και 10 ωρών αντίστοιχα

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι εργοδότες των επιχειρήσεων Β Κατηγορίας επικινδυνότητας,  για να μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα «επιμόρφωσης εργοδοτών» 35 ωρών και να γίνουν οι ίδιοι  «Τεχνικοί Ασφαλείας» στις επιχειρήσεις τους,  θα πρέπει να διαθέτουν και να προσκομίσουν  τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

1.Για  εργοδότες που απασχολούν  μέχρι και 3  εργαζομένους:

Άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειάς του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (πρωτότυπο είτε επικυρωμένο αντίγραφο) ή
Βεβαίωση από το Επιμελητήριο της περιοχής, όπου η έναρξη – ίδρυση της επιχείρησης θα είναι τουλάχιστον επί δεκαετία (πρωτότυπο είτε επικυρωμένο αντίγραφο) ή

Βεβαίωση από την Δ.ΟΥ.  με την οποία να αποδεικνύεται ότι η έναρξη – ίδρυση της επιχείρησης είναι τουλάχιστον επί δεκαετία (πρωτότυπο είτε επικυρωμένο αντίγραφο).

2. Για εργοδότες που απασχολούν 4 έως 6 εργαζομένους:

ΠΤΥΧΙΟ τεχνικής ειδικότητας ΤΕΕ ή ΙΕΚ ή άλλης αναγνωρισμένης σχολής ή Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (τεχνικής ειδικότητας) με αντικείμενο σπουδών συναφές προς τη δραστηριότητα της επιχείρησής του (πρωτότυπο είτε επικυρωμένο αντίγραφο).

3.Για εργοδότες που απασχολούν 7 έως 20 εργαζομένους:

ΠΤΥΧΙΟ Πολυτεχνείου, Πανεπιστημίου, ΤΕΙ και μία από τις ειδικότητες τεχνικού ασφαλείας που σύμφωνα με το άρθρο 5,, ΠΔ 294/88 δεν προβλέπεται για τον κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του (πρωτότυπο είτε επικυρωμένο αντίγραφο).

4.Για εργοδότες που απασχολούν 21 έως  50  εργαζομένους:

ΠΤΥΧΙΟ  Πολυτεχνείου, Πανεπιστημίου, ΤΕΙ και μία από τις ειδικότητες τεχνικού ασφαλείας που σύμφωνα με το άρθρο 5,, ΠΔ 294/88 προβλέπονται για τον κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του, επιτρέπεται να αναλάβει ο ίδιος την υποχρέωση του  Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) στην επιχείρησή του (πρωτότυπο είτε επικυρωμένο αντίγραφο).

 

Β. Στις επιχειρήσεις Γ κατηγορίας επικινδυνότητας μπορούν όλοι οι εργοδότες να επιμορφωθούν με σεμινάριο 10 ωρών και να ασκήσουν έπειτα οι ίδιοι  τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας.

 

Κατεβάστε την Αίτηση συμμετοχής εδώ.

 

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα;

Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε την ορθότητα του email
Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου
Υποχρεωτικό!
Invalid Input

 

 

Το ΚΕΚ CONSUL διοργανώνει προγράμματα e-learning προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (Σεμινάρια Security). Τα σεμινάρια αυτά οδηγούν σε πιστοποίηση και άδεια προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (Άδεια security) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΜΕΑ.

Τα σεμινάρια έχουν διάρκεια 105 ώρες και υπάρχει χαμηλό κόστος συμμετοχής, ενώ γίνονται και ειδικές τιμές για ομαδικές εγγραφές!

 

 

Ποιους αφορά

Η κατάρτιση και πιστοποίηση αφορά άμεσα:

• Όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται ως security – φύλακες σε εταιρίες ιδιωτικής φύλαξης, ανεξαρτήτως ημερομηνίας λήξης της άδειας τους.
• Όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται σε οποιαδήποτε βοηθητική θέση σε εταιρίες ιδιωτικής ασφάλειας.
• Τους υπεύθυνους καταστημάτων πώλησης και εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας.
• Όλους τους ανέργους που θέλουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του security.
• Αυτούς που έχει λήξη η άδεια εργασίας και θέλουν να επανέλθουν στο επάγγελμα του security.

Διάρκεια προγραμμάτων

Τα παραπάνω προγράμματα είναι διάρκειας 105 ωρών και έχουν ως στόχο την παροχή των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε οι καταρτιζόμενοι μετα το τέλος του κύκλου κατάρτισης να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση που διοργανώνει το Κ.Ε.Μ.Ε.Α, για την απόκτηση άδεια προσωπικού ασφάλειας (Άδεια security).

Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος

•    Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα
•    Ποινικός κώδικας
•    Ποινική δικονομία
•    Ειδικοί ποινικοί νόμοι
•    Εισαγωγή στην ασφάλεια
•    Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
•    Ανταπόκριση σε περιστατικά
•    Ασφάλεια εγκαταστάσεων
•    Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
•    Προστασία προσώπων
•    Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
•    Παροχή πρώτων βοηθειών

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα?

Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε την ορθότητα του email
Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου
Υποχρεωτικό!
Invalid Input

 

Το CONSUL  A.E. Kέντρο Δια Βίου Μάθησης, ως Πιστοποιημένος Φορέας Κατάρτισης,  υλοποιεί προγράμματα  υποχρεωτικής κατάρτισης για το  προσωπικό των  επιχειρήσεων τροφίμων.

 

Θεσμικό πλαίσιο

Tο προσωπικό (εργοδότες και εργαζόμενοι)  των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παραγωγή ή τη διάθεση τροφίμων καθώς και με την επεξεργασία, την αποθήκευση, το λιανικό εμπόριο, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική και τα εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων,  έχουν την υποχρέωση  να καταρτίζονται  σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων  (νομοθετική απαίτηση της ΚΥΑ 487/2000) σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

 

Διάρκεια προγραμμάτων

Τα προγράμματα έχουν διάρκεια 10 ώρες. 

 

Θεματολογία προγραμμάτων

Η θεματολογία των προγραμμάτων είναι αυτή που έχει ορίσει ο ΕΦΕΤ για τα συγκεκριμένα προγράμματα.

Κατεβάστε την Αίτηση συμμετοχής εδώ.

 

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα;

Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε την ορθότητα του email
Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου
Υποχρεωτικό!
Invalid Input

Γιατί να επιλέξετε το
Εκπαιδευτικό Κέντρο CONSUL

Η ΟΜΑΔΑ

ΑΡΙΣΤΕΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Διαθέτουμε σύγχρονο εξοπλισμό με άμεση τεχνική υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο

Έχοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο της κατάρτισης, παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες στους τομείς επιμόρφωσης και εξειδίκευσης εργαζομένων - επιχειρήσεων.

Είμαστε δίπλα σας για όποια βοήθεια χρειαστείτε. Βασιζόμενοι στην πολυετή εμπειρία μας, σας προσφέρουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής με την καλύτερη εξυπηρέτηση άμεσα και φιλικά.

ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φροντίζουμε για τη διατήρηση ενός ανθρώπινου, φιλικού, υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος.


Εγγραφείτε στο newsletter μας...


και σας ενημερώνουμε ΕΜΕΙΣ για όλα τα ενεργά προγράμματα.

 

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι...


Συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα παραπόνων πατώντας εδώ.